Εξωτερική ανάθεση της σύναψης δημοσίων συμβάσεων σημαίνει την ανάθεση με τις λειτουργίες σχεδιασμού-εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας-αγοράς-παρακολούθησης-διαχείρισης της σύμβασης ή με μερικές από τις προαναφερόμενες λειτουργίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι αναγκαίο σε περίπτωση όπου η υφιστάμενη ομάδα σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχει μεγάλο φόρτο εργασίας ή όπου η πολυπλοκότητα της διαδικασίας ξεπερνά τις ικανότητες και δυνατότητες της εσωτερικής ομάδας σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης, η ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων παραμένει στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ένα από τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής ανάθεσης των δραστηριοτήτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων είναι ότι η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκτά, για κάθε περίπτωση, εκείνην ακριβώς την τεχνική, διοικητική και νομική εμπειρία που είναι απαραίτητη για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

  Αν, για παράδειγμα, η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να κατασκευάσει ένα νοσοκομείο, μπορεί να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό ώστε να αναλάβει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έργο κατασκευής του νοσοκομείου. Μπορεί όμως να μην διαθέτει την ειδική εμπειρία ώστε να αναλάβει τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον ιατρικό εξοπλισμό του νοσοκομείου. Η εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τον ιατρικό εξοπλισμό ενδεχομένως να είναι η καλύτερη, ίσως και η μοναδική λύση.