Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται μία συνοπτική Κατάσταση Ελέγχου (checklist) που μπορεί να χρησιμοποιείται για την επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Φάσης Κλεισίματος Έργου ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων της φάσης.

Κατάσταση Ελέγχου 7-8: Ανασκόπηση της Φάσης Κλεισίματος Έργου 

A/A

Κρίσιμες Ερωτήσεις

Ναι

Όχι

Μ.Ε.21

Διοικητικό Κλείσιμο (Administrative Closure)  

     
 

Έχουν προσδιοριστεί οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες; 

     
 

Έχουν γίνει αποδεκτά όλα τα παραδοτέα του Έργου; 

     
 

Έχουν συλλεχθεί και αρχειοθετηθεί όλες οι πληροφορίες του Έργου; 

     
 

Έχουν ενημερωθεί για το κλείσιμο του Έργου όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν στο Έργο;

     
 

Έχουν αποδεσμευτεί οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του Έργου; 

     
 

Έχουν επικαιροποιηθεί τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου με το ρόλο τους στο Έργο και τις δεξιότητες που απέκτησαν; 

     

Επισκόπηση Αξιολόγησης του Έργου (Project Evaluation Review)

     
 

Έχει διενεργηθεί Επισκόπηση Αξιολόγησης του Έργου; 

     
 

Έχει συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης Έργου (Project Evaluation Report); 

     
 

Έχει διανεμηθεί η Έκθεση Αξιολόγησης Έργου στα κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη; 

     
 

Έχει προσδιοριστεί και τεκμηριωθεί η καταγεγραμμένη εμπειρία (lessons learned);

     

Επισκόπηση Έργου σε Κανονική Λειτουργία (Post-Project Review)  

     
 

Είναι αναγκαία η επισκόπηση του Έργου σε Κανονική Λειτουργία ώστε να προσδιοριστεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα οφέλη; 

     
 

Έχουν προσδιοριστεί τα οφέλη που θα μετρηθούν; 

     
 

Έχει καθοριστεί η μεθοδολογία/ τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της επίτευξης των αναμενόμενων οφελών; 

     

________________________

21Μ.Ε. = Μη Εφαρμόσιμο (N/A – Not Applicable)