Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αποτύχει να συμπληρώσει το έργο (ή οποιοδήποτε τμήμα του αν προβλέπεται) εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στη σύμβαση (ανάλογα με την περίπτωση), υπολογιζόμενου από το Χρόνο Έναρξης και λαμβανομένης υπόψη τυχόν παράτασης χρόνου που έχει επισήμως παραχωρηθεί, τότε του επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης στη συμπλήρωση του έργου. Η ρήτρα, για κάθε ημέρα ή μέρος της ημέρας που περνά μεταξύ του αντίστοιχου χρόνου αποπεράτωσης και της ημερομηνίας που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής για ολόκληρο το έργο ή το αντίστοιχο τμήμα, καθορίζεται στη σύμβαση.

 Προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της ποινικής ρήτρας ανά ημερολογιακή ημέρα που θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εκτιμά το ποσό της ημερήσιας ζημιάς που αναμένεται ότι θα υποστεί σε περίπτωση καθυστέρησης στη συμπλήρωση του έργου. Για τον υπολογισμό της ημερήσιας ζημιάς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω έξοδα, απώλειες και δαπάνες:

  • Έξοδα επίβλεψης (συνεχούς και/ή περιοδικής) και διαχείρισης της σύμβασης, περιλαμβανομένων των αμοιβών του επιτόπου επιβλέποντος προσωπικού, του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού που επιβλέπει ή επισκέπτεται περιοδικά το έργο ή παρακολουθεί το έργο από το γραφείο, των μεταφορικών εξόδων, γενικών ή άλλων ειδικών εξόδων γραφείου κλπ.

  • Απώλεια, λόγω καθυστέρησης στη λειτουργία του έργου, του οικονομικού οφέλους (απόδοσης), τα οποία αναμένει η αναθέτουσα αρχή να αποκομίσει από τη λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που είναι δύσκολος ο υπολογισμός του οφέλους (απόδοσης) του έργου θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης του έργου με βάση την αξία της σύμβασης (σύμφωνα με την εκτίμηση, εξαιρουμένων των απρόβλεπτων) και το καθοριζόμενο από την Κεντρική Τράπεζα δανειστικό επιτόκιο (Lombard rate).

  • Οποιαδήποτε άλλα ειδικά έξοδα, απώλειες ή δαπάνες αναμένεται ότι θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή για το συγκεκριμένο έργο.

 Η ποινική ρήτρα ανά ημερολογιακή ημέρα θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων που αντιστοιχούν σε ποσοστά 8% και 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η μέση ημερήσια αξία υπολογίζεται ως ο λόγος της αξίας της σύμβασης (σύμφωνα με την εκτίμηση, εξαιρουμένων των απροβλέπτων) δια του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης (σε ημέρες). Στη περίπτωση έργων στα οποία η έγκαιρη συμπλήρωση έχει μεγάλη σημασία για την Αναθέτουσα Αρχή, ως ποινική ρήτρα μπορεί να ορίζεται, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της Αναθέτουσας Αρχής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι και 30% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Εάν το ποσό της ημερήσιας ζημιάς που θα υπολογίζεται με βάση τα ανωτέρω υπολείπεται του κάτω ορίου ή υπερβαίνει το άνω όριο που προκύπτει από τον παραπάνω υπολογισμό, τότε ως ποσό της ποινικής ρήτρας θα καθορίζεται αντίστοιχα το κάτω ή άνω όριο. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό της ποινικής ρήτρας θα στρογγυλεύεται στην πλησιέστερη δεκάδα ή εκατοντάδα λιρών, ανάλογα με το ύψος της.

Στο Παράρτημα 6-610 παρατίθεται παράδειγμα υπολογισμού της ποινικής ρήτρας για καθυστερήσεις στη συμπλήρωση ενός έργου.

 

___________________

10 Το παράδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 6-6 περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο 1593/2005 η οποία εκδόθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων.