Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για ειδικούς και αιτιολογημένους λόγους με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα.
Ακύρωση του διαγωνισμού, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, μπορεί να αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. όταν ουδεμία προσφορά έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,

β. όταν οι όροι των εγγράφων διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες διαπιστώνεται ότι κανένας από τους προσφέροντες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,

γ. όταν οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού,

δ. όταν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός έχουν διαφοροποιηθεί σε βαθμό που το αντικείμενο του διαγωνισμού να μην είναι πλέον αναγκαίο, ή

ε. όταν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος σοβαρός μη προβλεπτός λόγος τον οποίο κρίνει δικαιολογημένο η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας.

  Η Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα   για την ακύρωση του διαγωνισμού πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, ιδίως όταν η ακύρωση οφείλεται σε διαφοροποίηση των περιστάσεων κάτω από τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ή σε άλλους απρόβλεπτους λόγους. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ανάλωσαν χρόνο και πόρους για τη σύνταξη της προσφοράς τους, που δεν μπορούν να θεωρούνται αμελητέοι, ειδικά σε σύνθετες συμβάσεις με πολύπλοκο αντικείμενο.

  Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας   θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι η ακύρωση του διαγωνισμού είναι μια απόφαση που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και ως τέτοια σύμφωνα με το Νόμο, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από αυτήν, να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.