Το αρμόδιο για τη λήψη απόφασης επί της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα, έχει τη δυνατότητα:

✔ να εγκρίνει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης και να αποδεχθεί τη σχετική εισήγηση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης:

✔ αναθέτοντας τη σύμβαση στον προσφέροντα του οποίου η προσφορά αναδείχθηκε, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή κόστους ή βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας αντίστοιχα

✔ απορρίπτοντας τις προσφορές που κρίθηκαν, σύμφωνα με την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, ως απορριπτέες.

✔ να εγκρίνει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης και να αποδεχθεί τη σχετική εισήγηση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης, ακυρώνοντας το διαγωνισμό.

✔ να μην αποδεχθεί την εισήγηση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης και να αναθέσει τη σύμβαση σε άλλον από τον υποδεικνυόμενο από το Αρμόδιο Όργανο προσφέροντα.

✔ να μην αποδεχθεί την εισήγηση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης και να ακυρώσει το διαγωνισμό.

  Νοείται ότι το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης δύναται να αποφασίσει ακύρωση του διαγωνισμού για υπηρεσιακούς λόγους που δεν  αφορούν το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης καθώς και σε  ενδεχόμενη ύπαρξη σοβαρών και τεκμηριωμένων υπονοιών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τη νομιμότητα των ενεργειών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών του.