Ο όρος «Διοίκηση Σύμβασης» αναφέρεται σε μία σειρά διοικητικών διαδικασιών και εργασιών γραφείου που στην πλειονότητά τους εκτελούνται από το Συντονιστή (ή το Μηχανικό στην περίπτωση δημοσίων έργων). Πρόκειται για τις διαδικασίες:

  • Παρακολούθησης ποιότητας, προόδου και χρηματικής ροής
  • Διαχείρισης υποβολών και παραδοτέων
  • Διαχείρισης αλλαγών
  • Τήρησης αρχείου (συμβατικών εγγράφων, υποβολών, ημερολογίων, γεγονότων κλπ)
  • Τιμολόγησης και πληρωμών
  • Διαχείρισης απαιτήσεων
  • Διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης
  • Σύνταξης αναφορών στη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής
  • Τερματισμού της σύμβασης

 Οι συγκεκριμένες διαδικασίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία μίας σύμβασης καθώς και στη διατήρηση καλής σχέσης μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου, αφού ξεκαθαρίζουν επί της ουσίας ποιος κάνει τι, πότε και με ποιο τρόπο.