Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο βασικά διακριτά στάδια:

Το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής που αποσκοπεί στον έλεγχο της ύπαρξης των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων που η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας κρίνει ότι απαιτείται να διαθέτει ο οικονομικός φορέας για να μπορεί να συμμετάσχει στο διενεργούμενο διαγωνισμό, θεωρούμενος ως εν δυνάμει ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση.

Το στάδιο της ανάδειξης του αναδόχου, που έπεται του σταδίου ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, αποσκοπεί στην τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των προσφορών εκείνων των υποψηφίων οικονομικών φορέων που θεωρήθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο ως εν δυνάμει ικανοί (πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής) να εκτελέσουν τη σύμβαση.

Στο σημείο αυτό μεσολαβεί (εφόσον έχει επιλεγεί η διενέργεια του διαγωνισμού με το σύστημα των δυο ξεχωριστών υποφακέλων (υποφάκελος τεχνικής και υποφάκελος οικονομικής προσφοράς) )  η λήψη απόφασης  από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης επί της Έκθεσης ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής και Τεχνικής Αξιολόγησης.

Παροχή διευκρινήσεων
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια τόσο του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής όσο και της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης διαπιστώσει ότι απαιτείται η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν με την προσφορά, δικαιούται να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή σχετικών διευκρινήσεων.

Η δυνατότητα αίτησης παροχής διευκρινίσεων πρέπει να οριοθετείται αυστηρά, με βάση την κρίση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης, στο πλαίσιο των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων, της αναλογικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης. Νοείται ότι στο πλαίσιο αυτών των αρχών, δεν επιτρέπεται να δίνεται επιλεκτικά, σε συγκεκριμένους μόνο προσφέροντες, η δυνατότητα αποσαφήνισης ή συμπλήρωσης δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ίδιο κριτήριο και σε παρεμφερή ασάφεια ή έλλειψη.

Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να ζητούν από τους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Οι προσφέροντες στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού εάν δεν το πράξουν, τέτοιου είδους πληροφορίες ή δικαιολογητικά να τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση.

Έλεγχος προϋποθέσεων συμμετοχής
Στο βήμα αυτό εξετάζεται η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που πιστοποιούν το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικά κατά περίπτωση αναφερόμενα στα έγγραφα διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, εφόσον προβλέπεται σχετικά στα έγγραφα διαγωνισμού, εξετάζονται:

α. Η χώρα εγκατάστασης του προσφέροντα
β. η προσωπική κατάσταση
γ. τα κριτήρια επιλογής:

 • οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
 • τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
 • καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας

δ. Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς/εγγύηση συμμετοχής

Έλεγχος χώρας εγκατάστασης
Στο βήμα αυτό εξετάζεται το δικαίωμα συμμετοχής του οικονομικού φορέα ή του άλλου φορέα βάσει της χώρας εγκατάστασης του ως έχουν προβλεφθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού. ΛΙΝΚ(+πίνακας)

Έλεγχος πλήρωσης προσωπικής κατάστασης
Στο βήμα αυτό εξετάζεται η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων οικονομικών φορέων και ελέγχεται η εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής που σχετίζονται με την προσωπική τους κατάσταση,

Ειδικότερα:
α.    Για τον έλεγχο της προσωπικής κατάστασης κάθε προσφέροντα, ελέγχεται:

 • Η ύπαρξη συμπληρωμένης και δεόντως υπογεγραμμένης της Δήλωσης Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.
 • Η ύπαρξη της σχετικής βεβαίωσης περί γνώσης και σεβασμού των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.

  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων ή σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες άλλων φορέων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(I)/2016 (ή τις αντίστοιχες του άρθρου 76 του Ν140(Ι)/2016, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης πρέπει να ελέγχει την προσωπική κατάσταση κάθε μέλους της κοινοπραξίας ή κάθε άλλου φορέα αντίστοιχα.

  Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης οφείλει να επιβεβαιώσει ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις ή/και βεβαιώσεις είναι απολύτως σύμφωνες ως προς το περιεχόμενό τους, σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού.  Οι λειτουργοί που απαρτίζουν το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο ο προσφέρων περιλαμβάνεται στο Μητρώο Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων.

Περαιτέρω είναι δυνατό, οι λειτουργοί που απαρτίζουν το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης να γνωρίζουν από την εμπειρία τους ότι υφίσταται ένας ή περισσότεροι από τους λόγους αποκλεισμού που αφορούν στην προσωπική κατάσταση κάποιου προσφέροντα, παρά την ύπαρξη δήλωσης ή βεβαίωσης περί του αντιθέτου. Σε τέτοια περίπτωση ή σε περίπτωση έγγραφης ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό οικονομικό φορέα σχετικά με την συμμετοχή ανταγωνιστή του, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης οφείλει να διερευνήσει το θέμα και να αποφασίσει σχετικά. Η διερεύνηση μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με έγγραφη επικοινωνία με άλλη αρμόδια δημόσια αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., όταν υπάρχουν υπόνοιες σχετικά με απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς π.χ. λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

  Για τη διευκόλυνση του έργου του, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει πίνακα της μορφής που ακολουθεί, τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει/ συμπληρώσει κατά περίπτωση μετά τη λήψη τυχών διευκρινήσεων/ διασαφηνίσεων:

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Β
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Γ

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Δ
ΠΡΟΣΩΠΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ Β

Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού

 

 

 

 

 

Βεβαίωση σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού

 

 

 

 

 

Δήλωση προσωπικής κατάστασης άλλου φορέα (όπου εφαρμόζεται)

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις του Πίνακα, στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται σχετική παραπομπή στην Έκθεση Αξιολόγησης, όπου θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά της συγκεκριμένης απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τα υποβληθέντα, τότε το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων επιλογής (οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας

α. Για τον έλεγχο της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας κάθε προσφέροντα ελέγχεται (εφόσον προβλέπεται σχετικά στα έγγραφα διαγωνισμού):

 • η ύπαρξη συμπληρωμένου του σχετικού Πίνακα τεκμηρίωσης της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντα, σύμφωνα με τα έγγραφα του  διαγωνισμού, από τον οποίο να προκύπτει ότι καλύπτονται τα κριτήρια που έχουν τεθεί π.χ. ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη είναι τουλάχιστον ίσος ή μεγαλύτερος από το κατώτατο όριο που τίθεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης κρίνει απαραίτητο δύναται να ζητήσει από τους  προσφέροντες ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης να υποβάλουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει αναγκαία ώστε να μπορεί να διαπιστώσει το κατά πόσο πληρείται το συγκεκριμένο κριτήριο. Π.χ. αντίγραφα ή αποσπάσματα ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, δήλωση  του συνολικού ύψους των αντίστοιχων ζητούμενων στοιχείων του.

 • η ύπαρξη τραπεζικών βεβαιώσεων ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων, εφόσον η προσκόμισή τους προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού.
 • σε περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες άλλων φορέων , σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 63 του Ν.73(Ι)/2016 (ή τις αντίστοιχες του άρθρου 76 του Ν140(Ι)/2016, ελέγχεται πρόσθετα η ύπαρξη των αναγκαίων πόρων στους άλλους αυτούς φορείς καθώς και ύπαρξη δηλώσεων των φορέων, με τις οποίες εγγυώνται στην Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα ότι, σε περίπτωση ανάδειξης του προσφέροντα ως αναδόχου, θα θέσουν στη διάθεσή του τους κατά περίπτωση αναγκαίους πόρους ή όποιο άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, εφόσον ένας προσφέρων, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ζητούμενα στα έγγραφα διαγωνισμού στοιχεία τεκμηρίωσης, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα. Δηλαδή μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε άλλο ή άλλα έγγραφα, τα οποία το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης υποχρεούται να εξετάσει ως προς την καταλληλότητα τους. Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης οφείλει να εξετάσει και τη βασιμότητα των λόγων που επικαλείται ο προσφέρων προκειμένου να μην προσκομίσει τα ζητούμενα στα έγγραφα διαγωνισμού στοιχεία τεκμηρίωσης. Εφόσον κριθεί απαραίτητο το Αρμόδιο Όργανο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις.

  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων, τα αριθμητικά όρια που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού ως κριτήρια ελέγχου της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας δεν  μπορούν να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας με μοναδική εξαίρεση το κριτήριο που αφορά το ύψος του κύκλου εργασιών. Ενώ, στην περίπτωση  που ο προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες άλλων φορέων, τα αριθμητικά όρια θα πρέπει να πληρούνται από τον άλλο φορέα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στα έγγραφα διαγωνισμού πρόνοιες.

Παραδείγματα:
1ον. Σε διαγωνισμό που τέθηκε ως κριτήριο ύψος κύκλου εργασιών €1.000.000 και τα μέλη μιας κοινοπραξία έχουν κύκλο εργασιών A μέλος €600.000 και B μέλος €700.000, τότε αθροιστικά ικανοποιείται το κριτήριο.

2ον. Στον ίδιο πιο πάνω διαγωνισμό, ο προσφέρων διαθέτει κύκλο εργασιών €500.000 και ο άλλος φορέας του οποίου τις δυνατότητες επικαλείται €700.000, τότε δεν ικανοποιείται το κριτήριο.

  Για τη διευκόλυνση του έργου του, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει πίνακα της μορφής που ακολουθεί, τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει/ συμπληρώσει κατά περίπτωση μετά τη λήψη τυχών διευκρινήσεων/διασαφηνίσεων:

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Β ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Γ

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Δ
ΠΡΟΣΩΠΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ Β

Εκπλήρωση της απαίτησης ......... (πχ ελάχιστου μέσου κύκλου εργασιών, κίνηση κεφαλαίου)

 

 

 

 

 

Εκπλήρωση της απαίτησης ……………………    

 

 

 

 

 

Ύπαρξη σχετικών αποδεικτικών μέσων…………………

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις του Πίνακα, στο αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται σχετική παραπομπή στην Έκθεση Αξιολόγησης  όπου θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά της συγκεκριμένης απόκλισης. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τα υποβληθέντα, τότε το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

β. Για τον έλεγχο των Τεχνικών ή/και Επαγγελματικών ικανοτήτων κάθε προσφέροντα, ελέγχεται η πλήρωση των προβλεπόμενων στα έγγραφα διαγωνισμού σχετικών κριτηρίων.

Τα αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα αναφέρονται στο σύνολο τους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ του Νόμου 73(Ι)/2016.

  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι κοινοπραξία προσώπων, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού ως κριτήρια ελέγχου των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων του προσφέροντα πρέπει να πληρούνται από τα μέλη της κοινοπραξίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στα έγγραφα διαγωνισμού πρόνοιες. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που ο προσφέρων επικαλείται τις δυνατότητες άλλων φορέων, οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται από τον προσφέροντα και τους άλλους φορείς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στα έγγραφα διαγωνισμού πρόνοιες.

  Για τη διευκόλυνση του έργου του, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει πίνακα της μορφής που ακολουθεί, τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει/ συμπληρώσει κατά περίπτωση μετά τη λήψη τυχών διευκρινήσεων/διασαφηνίσεων:

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

      
ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Β
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Γ

 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Δ
ΠΡΟΣΩΠΟ Α ΠΡΟΣΩΠΟ Β

Τεκμηρίωση επιτυχούς υλοποίησης <αριθμός> συμβάσεων

 

 

 

 

 

Καταλληλότητα βασικών εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Έργου με βάση τα βιογραφικά τους σημειώματα (μπορεί να εξειδικευτεί σε επιμέρους ελέγχους για κάθε βασικό εμπειρογνώμονα καθώς και για κάθε επιμέρους ζητούμενο προσόν του εμπειρογνώμονα).

 

 

 

 

 

Καταλληλότητα προϊόντων, τεχνικού εξοπλισμού, εξοπλισμού και μέσων μελέτης και έρευνας, οργάνωσης και στελέχωσης τεχνικών υπηρεσιών, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών (κατά περίπτωση).

 

 

 

 

 

Δηλώσεις άλλων φορέων

         

........................

         

 

Σε περίπτωση μη πλήρωσης ή ελλιπούς πλήρωσης οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις του Πίνακα. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία οποιαδήποτε διευκρίνηση αναφορικά με τα υποβληθέντα, τότε το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

  Ο παραπάνω Πίνακας που αποτυπώνει συνολικά τα αποτελέσματα του ελέγχου των Τεχνικών και Επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων μπορεί να υποστηρίζεται από επιμέρους πίνακες που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των επιμέρους απαιτήσεων, πχ για την περίπτωση της κάλυψης του ελάχιστου αριθμού συμβάσεων συναφούς αντικειμένου, θα μπορούσε να συμπληρωθεί ο παρακάτω Πίνακας.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Αριθμός συμβάσεων συναφούς αντικειμένου

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Α

Ελάχιστος αριθμός συμβάσεων:  ........... Τίτλος σύμβασης 1 Τίτλος σύμβασης 2 Τίτλος σύμβασης 3
Συνάφεια αντικειμένου      
Αξία κάθε σύμβασης:  .... Ευρώ
Αξία σύμβασης 1

Αξία σύμβασης 2

Αξία σύμβασης 3
Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σε κάθε σύμβαση: ..%
Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 1

Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 2

Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 3
Ελάχιστο ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε σύμβασης: ..% Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 1 Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 2 Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Β
Ελάχιστος αριθμός συμβάσεων:  ........... Τίτλος σύμβασης 1 Τίτλος σύμβασης 2 Τίτλος σύμβασης 3
Συνάφεια αντικειμένου      
Αξία κάθε σύμβασης:  .... Ευρώ
Αξία σύμβασης 1

Αξία σύμβασης 2

Αξία σύμβασης 3
Ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής σε κάθε σύμβαση: ..% Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 1 Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 2 Ποσοστό συμμετοχής στη σύμβαση 3
Ελάχιστο ποσοστό ολοκλήρωσης κάθε σύμβασης: ..% Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 1 Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 2 Ποσοστό ολοκλήρωσης σύμβασης 3

 

Στον παραπάνω Πίνακα συμπληρώνονται στην πρώτη στήλη οι ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν τεθεί στα έγγραφα διαγωνισμού και στις υπόλοιπες στήλες οι αντίστοιχες επιδόσεις κάθε προσφέροντα. Στη σειρά που αφορά τη συνάφεια του αντικειμένου συμπληρώνεται «√» εφόσον πληρούται η απαίτηση.

γ) για τον έλεγχο της καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας ελέγχεται (εφόσον προβλέπεται σχετικά στα έγγραφα διαγωνισμού), κατά πόσο ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως καταγράφονται στο Παράρτημα XI του Νόμου 73(Ι)/2016 .και να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

Δέσμευση μη απόσυρσης της προσφοράς/ εγγύηση συμμετοχής
Στο βήμα αυτό εξετάζεται, ανάλογα με τις πρόνοιες των εγγράφων του διαγωνισμού, η ύπαρξη:

 • Eγγύησης Συμμετοχής, που έχει συνταχθεί σε απόλυτη συμφωνία με το σχετικό υπόδειγμα του προσαρτήματος των εγγράφων διαγωνισμού, αναφέρεται στο ποσό που ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού και ισχύει για το προβλεπόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού χρονικό διάστημα,

  είτε, στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει όπως μην απαιτήσει την προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής

 • Δέσμευσης μη Απόσυρσης της Προσφοράς, που  έχει συνταχθεί σε απόλυτη συμφωνία με το σχετικό υπόδειγμα του προσαρτήματος των εγγράφων του διαγωνισμού,

Κατάταξη συμμετεχόντων στο πλαίσιο του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής
Εφόσον, σε κλειστή διαδικασία και σε διαδικασίες όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας, προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού περιορισμός του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν για να υποβάλουν προσφορά, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα, να προβεί στην κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, εφαρμόζοντας τους προβλεπόμενους στα έγγραφα διαγωνισμού σχετικούς κανόνες.

Νοείται ότι δεν απαιτείται η κατάταξη, ακόμη και αν προβλέπεται η διαδικασία αυτή στα έγγραφα διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μικρότερος ή ίσος του μέγιστου αριθμού υποψηφίων που ορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού ότι θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορά.

  Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής γίνεται με χρήση μιας από τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή με συνδυασμό κατάλληλα σταθμισμένων προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τον καθορισμένο στα έγγραφα διαγωνισμού τρόπο.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης για την κατάταξη των υποψηφίων είναι προφανής σε περίπτωση που στα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπεται ότι η κατάταξη θα γίνει:

♦ είτε με χρήση μιας μόνο από τις προϋποθέσεις συμμετοχής, π.χ. με βάση το ύψος του κύκλου εργασιών ή τον αριθμό των μονίμων εργοδοτουμένων, ή τον αριθμό των επιτυχών συναφών συμβάσεων και, σε περίπτωση ίδιου αριθμού συναφών συμβάσεων, με βάση την αξία τους,

♦ είτε με χρήση περισσότερων από μιας προϋπόθεσης αλλά χωρίς διαδικασία στάθμισης π.χ. με βάση τον αριθμό των επιτυχών συναφών συμβάσεων και, σε περίπτωση ίδιου αριθμού συναφών συμβάσεων, με βάση τον αριθμό των μονίμων εργοδοτουμένων.


Αντίθετα, σε περίπτωση που στα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπεται διαδικασία στάθμισης διαφόρων κριτηρίων για την κατάταξη των υποψηφίων, η εργασία του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης είναι κατ’ ανάγκην περισσότερο πολύπλοκη.

  Για την κατανόηση του βέλτιστου τρόπου εργασίας του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης για τις ανάγκες της διαδικασίας κατάταξης των υποψηφίων οικονομικών φορέων στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί σχετικό παράδειγμα εφαρμογής, που ακολουθεί το αντίστοιχο παράδειγμα για τον ορισμό κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας της παραγράφου 3.2.3.2 του Κεφαλαίου 3 του Οδηγού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στα έγγραφα ενός διαγωνισμού που διενεργείται με κλειστή διαδικασία ή με διαδικασία όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας προβλέπεται ότι, για την κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο στάδιο του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής  (προεπιλογή) θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω κριτήρια, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

 ●      Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων:    Συντελεστής βαρύτητας 5
 ●      Ύψος κύκλου εργασιών:                             Συντελεστής βαρύτητας 3
 ●      Αριθμός μονίμων εργοδοτουμένων:              Συντελεστής βαρύτητας 2

●    Ύψος κύκλου εργασιών

Σε περίπτωση που το ελάχιστο ύψος του κύκλου εργασιών έχει καθοριστεί στο 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, καθορισμός ορίων ως εξής:

              Κύκλος εργασιών 100% - 150% της εκτιμώμενης αξίας     ΒΑΘΜΟΣ 1

              Κύκλος εργασιών 151% - 200% της εκτιμώμενης αξίας     ΒΑΘΜΟΣ 2

              Κύκλος εργασιών   > 200% της εκτιμώμενης αξίας            ΒΑΘΜΟΣ 3●    Αριθμός μονίμων εργοδοτουμένων

Σε περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός μονίμων εργοδοτουμένων έχει καθορισθεί στους 20, καθορισμός ορίων ως εξής:

             Αριθμός εργοδοτουμένων 20 – 30                                  ΒΑΘΜΟΣ 1

             Αριθμός εργοδοτουμένων 31 – 50                                  ΒΑΘΜΟΣ 2

             Αριθμός εργοδοτουμένων    > 50                                    ΒΑΘΜΟΣ 3

 

●    Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων

Σε περίπτωση που ο ελάχιστος αριθμός των έργων που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει καθοριστεί στα 3 έργα, καθορισμός ορίων ως εξής:

             Αριθμός έργων 3 – 5                                                      ΒΑΘΜΟΣ 1

             Αριθμός έργων 6 – 9                                                      ΒΑΘΜΟΣ 2

             Αριθμός έργων > 9                                                         ΒΑΘΜΟΣ 3

Στο διαγωνισμό προσήλθαν και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής οκτώ (8) υποψήφιοι οικονομικοί φορείς.

Κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης πληρότητας προσφορών, του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής και του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης διαπίστωσε ότι κατάλληλοι υποψήφιοι μπορούν να θεωρηθούν οι επτά (7) από τους οκτώ (8).

Τα σχετικά με τα αξιολογούμενα κριτήρια χαρακτηριστικά των επτά υποψηφίων, έχουν ως εξής:

1ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 3      Κύκλος εργασιών 120% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 25         

2ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 10    Κύκλος εργασιών 210% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 42

3ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 5      Κύκλος εργασιών 170% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 30         

4ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 6      Κύκλος εργασιών 160% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 54         

5ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 3      Κύκλος εργασιών 180% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 60         

6ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 4      Κύκλος εργασιών 130% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 31         

7ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Αριθμός έργων 6      Κύκλος εργασιών 100% της εκτιμ. αξίας     Αριθμός εργοδοτουμένων 22  

Εφαρμόζοντας τους βαθμούς και τους συντελεστές που προβλέπονται στα έγγραφα διαγωνισμού, προκύπτει, για κάθε συμμετέχοντα, η παρακάτω βαθμολογία:

1ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (1 Χ 5) + (1 Χ 3) + (1 Χ 2) = 10

2ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (3 Χ 5) + (3 Χ 3) + (2 Χ 2) = 28

3ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (1 Χ 5) + (2 Χ 3) + (1 Χ 2) = 13

4ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (2 Χ 5) + (2 Χ 3) + (3 Χ 2) = 22

5ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (1 Χ 5) + (2 Χ 3) + (3 Χ 2) = 17

6ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (1 Χ 5) + (1 Χ 3) + (2 Χ 2) = 12

7ος ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ             (2 Χ 5) + (1 Χ 3) + (1 Χ 2) = 15

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών φορέων έχει ως εξής:

2ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  28

4ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  22

5ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  17

7ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  15

3ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  13

6ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  12

1ος  ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  10

Στην περίπτωση που στα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπεται περιορισμός των υποψηφίων σε πέντε (5), οι υποψήφιοι 1ος και 6ος δεν θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης.

Αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων κατά τη διαδικασία του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής
Κατά τη διεξαγωγή των επί μέρους εργασιών για τις ανάγκες ολοκλήρωσης του σταδίου ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, είναι δυνατό να διαπιστωθούν ειδικές περιπτώσεις προβλημάτων για τα οποία το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα πρέπει να λάβει σχετικές αποφάσεις.

  Στον Πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται παραδείγματα τέτοιων ειδικών περιπτώσεων με τον ενδεδειγμένο, για κάθε περίπτωση, τρόπο αντιμετώπισης:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤ
Σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας, οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής είναι λιγότερες από τον ελάχιστο προβλεπόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού αριθμό Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης  μπορεί  να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη δεύτερη φάση της ανάθεσης της σύμβασης
Σε κλειστή διαδικασία ή σε διαδικασία όπου εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας, οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι λιγότεροι από τον ελάχιστο προβλεπόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού αριθμό Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη δεύτερη φάση της ανάθεσης της σύμβασης

Αντίθετα το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης δεν έχει κανένα δικαίωμα να μην τηρήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και ενώ με βάση αυτά ορισμένοι υποψήφιοι βρίσκονται καταρχήν εκτός διαδικασίας, να περάσουν τελικά στη δεύτερη φάση της ανάθεσης της σύμβασης απλά και μόνο για να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των προεπιλεγέντων υποψηφίων.

Επίσης δεν έχει δικαίωμα, απλά και μόνο για να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των προεπιλεγέντων υποψηφίων, να περιλάβει στη δεύτερη φάση της ανάθεσης της σύμβασης οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής.

Σε ανοικτή διαδικασία υποβάλλει προσφορά μόνον ένας οικονομικός φορέας

 

Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης προχωρά στην ολοκλήρωση του σταδίου του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, εφαρμόζοντας τα οριζόμενα σχετικά στα έγγραφα διαγωνισμού και:

-  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η μοναδική προσφορά δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, συντάσσει σχετική έκθεση με την οποία εισηγείται στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης την ακύρωση του διαγωνισμού.

-  Σε αντίθετη περίπτωση συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης καθώς η ύπαρξη μίας μόνο προσφοράς δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην ακύρωση του διαγωνισμού. Είναι όμως πιθανό να αποτελεί ένδειξη ότι οι όροι των εγγράφων διαγωνισμού περιλαμβάνουν όρους ή τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι εν δυνάμει υποψήφιοι ή ότι οι προδιαγραφές αυτές οδηγούν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. Στην περίπτωση που το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης επιβεβαιώσει κάποια από τις παραπάνω ενδείξεις, θα πρέπει να ακυρώσει το διαγωνισμό. Εάν δεν συντρέχουν παρόμοιοι λόγοι ακύρωσης το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα πρέπει να συνεχίσει την αξιολόγηση της προσφοράς και να ακυρώσει το διαγωνισμό μόνο εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψει ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας και τιμής. Ως αναμενόμενο επίπεδο νοείται αυτό που θα μπορούσε να πετύχει εάν στο διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότεροι προσφέροντες.

Σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής
Η διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης που μόνο στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας ή άλλης διαδικασίας στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες της κλειστής διαδικασίας, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης υποβάλλει στη συνέχεια, στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης για λήψη απόφασης.

Στην περίπτωση της ανοικτής διαδικασίας που η προσφορά διενεργείται με το σύστημα των 2 υποφακέλων, η Έκθεση Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί μαζί με την Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης και στη συνέχεια να υποβληθούν μαζί στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης για λήψη απόφασης. Στην περίπτωση της ανοικτής διαδικασίας που η προσφορά διενεργείται με το σύστημα του ενός φακέλου η Έκθεση Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί μαζί με την Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης και την Έκθεση Οικονομικής Αξιολόγησης και στη συνέχεια να υποβληθούν μαζί στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης, Ενδεικτικά περιεχόμενα της Έκθεση Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4-1.

Στην Έκθεση Ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και οι συμπληρωμένοι πίνακες:

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

  Στην Έκθεση Ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής πρέπει να αναλύεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε, με ιδιαίτερη αναφορά:

✔  Στις τυχόν περιπτώσεις αποκλεισμού προσφερόντων από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, στους ακριβείς λόγους αποκλεισμού οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται τεκμηριωμένα, με αναφορά του/ων συγκεκριμένου/ων σημείου/ων των εγγράφων διαγωνισμού ή των συγκεκριμένων διατάξεων του Νόμου που επιβάλλουν τον αποκλεισμό

✔  Στις τυχόν περιπτώσεις αποκλίσεων που κρίθηκαν ως επουσιώδεις στους ακριβείς λόγους και τα δεδομένα με βάση τα οποία έκρινε ως επουσιώδεις τις αποκλίσεις αυτές

✔  Στις τυχόν περιπτώσεις μειοψηφούσας γνώμης κατά τη διαδικασία του ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής, με αναφορά της περιγραφόμενης στο αντίστοιχο πρακτικό τεκμηρίωσης της μειοψηφούσας γνώμης.

Η Έκθεση Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής αποτελεί στην ουσία το κείμενο που συγκεντρώνει τις επί μέρους αναφορές στα ως άνω ζητήματα.

  Η τεκμηρίωση του αποκλεισμού είναι, κατά κανόνα, απλή διαδικασία και μπορεί να εκφράζεται αποκλειστικά και μόνο με την αναφορά των σημείων των εγγράφων διαγωνισμού ή του Νόμου ως προς τα οποία αποκλίνει η προσφορά.

  Στην ανοικτή διαδικασία και σε περιπτώσεις μη πολύπλοκων συμβάσεων ή συμβάσεων μικρού ενδιαφέροντος ή χαμηλής αξίας δαπάνης, το βήμα αυτό μπορεί να παραλείπεται και η Έκθεση Ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής να περιλαμβάνεται στην Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης. Πρέπει πάντως, και στις περιπτώσεις αυτές, να είναι απολύτως διακριτή η περιγραφή της διαδικασίας Ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής , ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της πιστής τήρησης των προβλεπομένων στα έγγραφα διαγωνισμού και τις κείμενες διατάξεις, από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης.

Γενική αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Το βήμα αυτό ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ελέγχου των Προϋποθέσεων Συμμετοχής.  Αφορά στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών ως προς την πληρότητά τους και το βαθμό στον οποίο καλύπτουν τις απαιτήσεις, τους όρους εντολής και τις προδιαγραφές της σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στα έγγραφα διαγωνισμού. Νοείται ότι ο έλεγχος αφορά μόνο τις προσφορές των οικονομικών φορέων που κρίθηκαν ικανοί κατά την προηγηθείσα διαδικασία ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής.

  Ο τρόπος λειτουργίας του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης σε αυτό το βήμα της διαδικασίας, συμφωνείται μεταξύ των μελών του και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φύση και την πολυπλοκότητα των προσφορών που έχει ενώπιον του. Σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί ασάφειες στα έγγραφα του διαγωνισμού αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, οι οποίες χρήζουν ρύθμισης ή διευκρίνησης, συμφωνείται και τεκμηριώνεται μεταξύ των μελών ο τρόπος χειρισμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές.

Η περίπτωση των παρουσιάσεων των Τεχνικών Προσφορών
Το βήμα αυτό αφορά τις περιπτώσεις συμβάσεων στις οποίες τα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπουν διαδικασία παρουσίασης των προσφορών από τους Προσφέροντες.

Η παρουσίαση των προσφορών, γίνεται με τον τρόπο και στον τόπο που προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού, σε χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτοντα Φορέα εντός του χρονικού διαστήματος της τεχνικής αξιολόγησης.

  Στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η διευκόλυνση του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης στη διαμόρφωση ορθής κρίσης σε σχέση με την τεχνική αξία των προσφερόμενων λύσεων. Συνεπώς, οι παρουσιάσεις πρέπει να τοποθετούνται χρονικά μέσα στο διάστημα κατά το οποίο το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μελετά το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών.

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης πρέπει να τηρεί πρακτικά στα οποία θα καταγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και τα κυριότερα σημεία στα οποία εστιάστηκαν οι προσφέροντες κατά την παρουσίαση των προσφορών τους. Τα πρακτικά αυτά θα αποτελέσουν μέρος της Έκθεσης Τεχνικής Αξιολόγησης.

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών
Το βήμα αυτό αφορά τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί κατά τα προηγούμενα στάδια, στις περιπτώσεις συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας.

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού και βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητάς τους που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης των εγγράφων διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών η βαθμολογία κάθε κριτηρίου μπορεί να κυμαίνεται από ένα κατώτατο όριο που προβλέπεται κατά περίπτωση στα έγγραφα διαγωνισμού μέχρι τους 100 βαθμούς, ενώ στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών μπορεί να κυμαίνεται από ένα κατώτατο μέχρι ένα ανώτατο όριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα έγγραφα διαγωνισμού (π.χ. από τους 80 έως τους 120 βαθμούς).

  Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών σε αυτό το βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα διαγωνισμού, με σημείο αναφοράς τις αντίστοιχες απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού, και να υπακούει στους παρακάτω βασικούς κανόνες:

✔ Σε περίπτωση που η απαίτηση καλύπτεται απολύτως, η βαθμολογία του αντίστοιχου κριτηρίου είναι 100 βαθμοί.

✔ Ειδικά στις συμβάσεις προμηθειών, σε περίπτωση που η απαίτηση υπερκαλύπτεται, η βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να φτάσει μέχρι το ανώτατο προβλεπόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού όριο (συνήθως 120 βαθμοί).

✔ Σε περίπτωση που η απαίτηση δεν καλύπτεται απολύτως αλλά η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή και η απόκλιση ως επουσιώδης, η βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου μειώνεται και μπορεί να φτάσει μέχρι το κατώτατο όριο που ορίζεται κατά περίπτωση στα έγγραφα διαγωνισμού (συνήθως 80 βαθμοί).

  Νοείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα κριτήρια αξιολόγησης εξασφαλίζει   βαθμό χαμηλότερο από το οριζόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού κατώτατο αποδεκτό όριο, τότε η προσφορά αποκλείεται καθώς είναι φανερό ότι  περιλαμβάνει ουσιώδεις αποκλίσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού που σχετίζονται με το συγκεκριμένο κριτήριο.

  Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα και όχι με την μεταξύ τους σύγκριση. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης δεν θα πρέπει να βαθμολογεί με υψηλούς βαθμούς μια προσφορά επειδή απλά είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες που είναι πολύ χαμηλού επιπέδου. Επίσης η βαθμολόγηση των προσφορών δεν θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτει όλο το εύρος των δυνατοτήτων βαθμολόγησης δηλαδή η καλύτερη (άσχετα πόσο καλή είναι) να παίρνει το μέγιστο βαθμό και η χειρότερη (άσχετα πόσο κακή είναι) να παίρνει εξ ορισμού το χαμηλότερο δυνατό βαθμό.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, κάθε μέλος του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης υποχρεούται να βαθμολογήσει κάθε κριτήριο του Πίνακα κριτηρίων, με ένα βαθμό.

Τελικός βαθμός κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών των μελών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης.

  Ο τελικός βαθμός κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται στη συνέχεια με το συντελεστή βαρύ¬τητας του κριτηρίου. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών των επιμέρους κριτηρίων αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγη¬σης κάθε προσφοράς.

  Για τη διευκόλυνση του έργου του, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει, για κάθε αξιολογούμενη προσφορά, πίνακα της μορφής που ακολουθεί, τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάσει/ συμπληρώσει κατά περίπτωση:

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής βαρύτητας (%) Μέλος Α Μέλος Β Μέλος Γ Μέλος Δ Μέλος Ε Μέσος όρος βαθμολογίας

Μ.Ο. βαθμολογίας

Χ  συντ.βαρύτητας

10
Α


 

 

 

 

 

 

 

20 Β

 

 

 

 

 

 

 

 30 Γ

 

 

 

 

 

 

 

 40 Δ

 

 

 

 

 

 

 

 50 Ε

 

 

 

 

 

 

 

 60 Στ

 

 

 

 

 

 

 

 70 Ζ

 

 

 

 

 

 

 

 80 Η

 

 

 

 

 

 

 

 90 Θ

 

 

 

 

 

 

 

 100 ι

 

 

 

 

 

 

 
 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Οι τελικοί βαθμοί αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών καταχωρούνται στην Έκθεση Αξιολόγησης, με επαρκή αιτιολόγηση της βαθμολογίας.

  Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς τη βαθμολογία όλων των κριτηρίων για όλες τις προσφορές. Η αιτιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει σαφή αναφορά των μειονεκτημάτων που επιβάλλουν τη μείωση της βαθμολογίας ή των πλεονεκτημάτων που οδήγησαν σε υψηλή βαθμολόγηση τηρούμενης απολύτως της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.

   Είναι ευνόητο ότι η αιτιολόγηση της βαθμολογίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη στην περίπτωση διάστασης απόψεων των μελών και ακραίων αποκλίσεων μεταξύ των βαθμολογιών τους. Περαιτέρω η διάσταση απόψεων των μελών, δυσχεραίνει το έργο του Αρμοδίου Οργάνου Ανάθεσης και, σε περίπτωση μελλοντικής άσκησης προσφυγής, μεγεθύνει τον κίνδυνο έκδοσης ακυρωτικών αποφάσεων από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Για τους λόγους αυτούς είναι απολύτως αναγκαίο, σε κάθε περίπτωση εμφάνισης τέτοιας διάστασης, τα μέλη του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης να συζητούν εξαντλητικά ανταλλάσσοντας τις σκέψεις και τα επιχειρήματά τους, με στόχο την επίτευξη ομοφωνίας ή, τουλάχιστον σχετικής σύγκλισης. Εάν παρά την γενόμενη προσπάθεια οι απόψεις των μελών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης δεν γίνει δυνατό να συγκλίνουν, πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά της διάστασης στα πρακτικά και να καταγράφονται οι διαφορετικές απόψεις με την αιτιολόγηση κάθε μίας από αυτές.

  Στις περιπτώσεις συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας οι προσφορές που δεν έλαβαν βαθμολογία μεγαλύτερη από το οριζόμενο στα έγγραφα διαγωνισμού ελάχιστο ποσοστό δεν θα αξιολογηθούν οικονομικά.

  Για την παρουσίαση της κατάταξης των τεχνικών προσφορών στην περίπτωση αυτή, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Τ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (Τ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(ΝΑΙ – ΟΧΙ)
1 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

. .

 

 

 

 

. .

 

 

 

 

. .

 

 

 

 

. .

 

 

 

 

 

Σύνταξη Έκθεσης Τεχνικής Αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Στην Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

✔ τα πρακτικά που συντάχθηκαν κατά τις παρουσιάσεις προσφορών, εφόσον υπήρξαν τέτοιες

✔ οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους προσφέροντες εφόσον έχουν ζητηθεί τέτοιες

✔ οι συμπληρωμένοι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν για την βαθμολόγηση κάθε προσφοράς

✔ ο πίνακας κατάταξης τεχνικών προσφορών, εφόσον χρησιμοποιήθηκε τέτοιος.

Στην Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης δίνεται ιδιαίτερη αναφορά:

✔ στις τυχόν περιπτώσεις απόρριψης προσφορών, τους ακριβείς λόγους απόρριψης οι οποίοι πρέπει να περιγράφονται τεκμηριωμένα, με αναφορά του/ων συγκεκριμένου/ων σημείου/ων των εγγράφων διαγωνισμού και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων εντολής που επέβαλαν την απόρριψη.

✔ στις τυχόν περιπτώσεις αποκλίσεων που κρίθηκαν ως επουσιώδεις από το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης, τους ακριβείς λόγους και τα δεδομένα με βάση τα οποία το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης έκρινε ως επουσιώδεις τις αποκλίσεις αυτές.

✔ στις περιπτώσεις που εμφανίζονται διαφοροποιήσεις εκτιμήσεων/αξιολογήσεων μεταξύ των μελών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης, αιτιολόγηση των επί μέρους βαθμολογιών των κριτηρίων αξιολόγησης.

Ενδεικτικά περιεχόμενα της Έκθεσης Τεχνικής Αξιολόγησης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4-1.

  Η Έκθεση Τεχνικής Αξιολόγησης πρέπει να αντιμετωπίζει ικανοποιητικά κάθε πρόθεση αμφισβήτησης του τρόπου με τον οποίο διενεργήθηκε η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προσφορών. Περαιτέρω, πρέπει να συντάσσεται με γνώμονα την υπεράσπιση των ενεργειών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης και της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα σε τυχόν περίπτωση άσκησης προσφυγής, ώστε, σε τέτοια περίπτωση, να μπορεί να αντικρουστεί με την αξιοποίηση και μόνο των κειμένων της Έκθεσης Τεχνικής Αξιολόγησης.

Λήψη απόφασης επί της Έκθεσης  Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Τεχνικής Αξιολόγησης
Η Έκθεση  Ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής και Τεχνικής Αξιολόγησης, υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα,  που έχει τη εξουσία να λάβει τη σχετική απόφαση,  εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται με το σύστημα των 2 φακέλων.

Γενική αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Μετά την έγκριση της Έκθεσης Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Τεχνικής Αξιολόγησης από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα, αποσφραγίζονται οι υποφακέλοι των οικονομικών προσφορών (εφόσον προβλέπονται δύο υποφάκελοι) για όσες από τις προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στα προηγούμενα στάδια της αξιολόγησης και το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης συνεχίζει τις εργασίες του με το βήμα της γενικής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Για τις ανάγκες του βήματος αυτού, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις των εγγράφων διαγωνισμού. Ειδικότερα, ελέγχει τους συμπληρωμένους πίνακες οικονομικής προσφοράς για να επιβεβαιώσει την πληρότητά τους και την ορθότητα των σχετικών αριθμητικών υπολογισμών.

  Εφόσον από το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς δεν προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει την προσφορά απορριπτέα. Ωστόσο, σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει μικρού εύρους πλημμέλειες ή λάθη που μπορούν κατά αντικειμενική κρίση να θεωρηθούν προφανή και να διορθωθούν χωρίς να δημιουργείται αμφισβήτηση σχετικά με την ορθότητα της διόρθωσης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί και συνιστάται να προβαίνει σε σχετικές διορθώσεις. Ειδικά στην περίπτωση που τα έγγραφα διαγωνισμού προβλέπουν τον τρόπο αντιμετώπισης συγκεκριμένων λανθασμένων υπολογισμών (π.χ. η πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού σύμβασης έργου περί της δυνατότητας διόρθωσης λανθασμένων γινομένων όπου, ως ορθή τιμή, θα θεωρείται η τιμή μονάδας), το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης υποχρεούται να προβεί στις σχετικές διορθώσεις.

  Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, σε αντίθεση με αυτή των τεχνικών προσφορών, γίνεται συγκριτικά. Το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης, πέρα από τον έλεγχο των σχετικών πινάκων οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να προβεί στις ενέργειες που ενδεχομένως απαιτούνται με στόχο τη συγκρισιμότητα των υπό αξιολόγηση προσφορών και συγκεκριμένα:

✔  σε περίπτωση που οι τιμές κάποιας προσφοράς δίνονται σε άλλο νόμισμα από το ευρώ, πρέπει να μετατρέψει τις τιμές σε ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του ξένου συναλλάγματος έναντι του ευρώ που δίνεται από την Κεντρική Τράπεζα κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Όταν η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι τραπεζική αργία, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή συναλλάγματος της αμέσως προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

✔  σε περίπτωση που υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού και εφόσον οι προσφορές περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους πληρωμής, πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία αναγωγής όλων των επιμέρους καταβλητέων τιμημάτων σε καθαρή παρούσα αξία με βάση το συντελεστή αναγωγής σε σημερινές τιμές που προσδιορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού.

✔  σε περίπτωση που υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού και εφόσον κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις προϋποθέτουν ειδικές συνθήκες που θα πρέπει να εξασφαλιστούν από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα, πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία που προσδιορίζεται στα έγγραφα διαγωνισμού προκειμένου οι προσφορές να καταστούν συγκρίσιμες.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία της γενικής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών διαπιστωθούν προσφορές που δεν καλύπτουν τους απαιτούμενους από τα έγγραφα διαγωνισμού σχετικούς όρους και συνθήκες, π.χ. όταν η προσφερόμενη τιμή εκφράζεται σε άλλο νόμισμα από τα επιτρεπόμενα, ή προτείνεται διαφορετικός από τον οριζόμενο τρόπος πληρωμής ή τίθενται προϋποθέσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής που έρχονται σε αντίθεση με τους γενικούς όρους της σύμβασης, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης οφείλει να χαρακτηρίσει τις προσφορές αυτές απορριπτέες, τεκμηριώνοντας τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Ειδικοί λόγοι απόρριψης που μπορεί να προκύψουν σε αυτό το βήμα της διαδικασίας, πέρα από τους ενδεικτικά αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, είναι:

✔  Σε περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών, η διαπίστωση ότι σε κάποια προσφορά εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

✔  Σε όλες τις περιπτώσεις συμβάσεων, η διαπίστωση ότι σε κάποια προσφορά η προτεινόμενη τιμή εμφανίζεται ασυνήθιστα χαμηλή.

  Η κατάσταση στην οποία η τιμή μιας προσφοράς είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από άλλες, παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία. Κατ’ αρχήν είναι αναμενόμενη η θετική διάθεση των μελών του Αρμοδίου Οργάνου Αξιολόγησης απέναντι σε μια προσφορά που φαίνεται να εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα εξασφαλίζοντας παράλληλα την εξοικονόμηση πόρων από αυτούς που η ίδια ανέμενε να διαθέσει για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Εν τούτοις, μια ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά μπορεί να υποκρύπτει καταστάσεις που ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχή υλοποίηση της σύμβασης ή ακόμη και παράνομες δραστηριότητες. Μπορεί, π.χ., ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας να προσέφερε χαμηλή τιμή για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

✔  δεν έχει  κατανοήσει τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

✔  δεν έχει κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις τους

✔  δρα αθέμιτα, σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού, για να μεγιστοποιήσει την πιθανότητα ανάληψης της σύμβασης

✔  εκμεταλλεύεται εργασιακά το προσωπικό του ή δεν τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας των εργαζομένων και περί των συνθηκών εργασίας τους

✔  παραβιάζει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού και κοινωνικού δικαίου

✔  προτίθεται στη συνέχεια να διεκδικήσει, σαν αντιστάθμισμα, μείωση των υποχρεώσεών του, εκμεταλλευόμενος τυχόν αδυναμίες ή ασάφειες των εγγράφων διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση και ιδίως εάν το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης υποψιάζεται ότι μπορεί να ισχύει οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λόγους, είναι υποχρεωμένο να θεωρήσει την προσφερόμενη τιμή ως ασυνήθιστα χαμηλή.

  Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στη διαπίστωση τιμής Dumping ή στην εμφάνιση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης, οφείλει να ζητήσει εγγράφως σχετικές διευκρινήσεις από τους προσφέροντες και να αποφασίσει στη συνέχεια σχετικά με την αποδοχή των διευκρινήσεων ή την απόρριψη των προσφορών.

  Η αίτηση παροχής διευκρινίσεων επί των οικονομικών προσφορών ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε διαφοροποίηση της προσφερόμενης τιμής, περίπτωση που το  Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης θα πρέπει να διαχειριστεί πάντα στο πλαίσιο των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Ειδικά στις περιπτώσεις συμβάσεων προμηθειών, εφόσον διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, οι παρεχόμενες από τους προσφέροντες διευκρινίσεις πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι:

✔  οι προσφέροντες είναι γνώστες των σχετικών μέτρων που ισχύουν στη χώρα προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.

✔  το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

Στις περιπτώσεις των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, οι παρεχόμενες διευκρινίσεις μπορούν να αφορούν ιδίως τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω και όπως αναφέρονται στον ισχύον νομοθετικό πλαίσιο:

Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών
Στο βήμα αυτό της διαδικασίας αξιολόγησης, υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος κάθε προσφοράς ως εξής:


                                       Οικονομική προσφορά Μειοδότη
Συγκριτικό κόστος    =          ------------------------------------------------------- x 100
                                               Αξιολογούμενη οικονομική προσφορά

όπου ως Αξιολογούμενη οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ως οικονομική Προσφορά Μειοδότη η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Το βήμα της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών αποτελεί μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης μόνο στις περιπτώσεις συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής- ποιότητας.

Κατάταξη προσφορών
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης οφείλει να προβεί στην οριστική κατάταξη των προσφορών.

Στην περίπτωση σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή κόστους, η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά των προσφερόμενων τιμών.

  Για την παρουσίαση της τελικής κατάταξης σε περίπτωση σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ή κόστους, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 

5

 

 

6

 

 

. .

 

 

. .

 

 

. .

 

 

 

  Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών με την ίδια -χαμηλότερη- τιμή, τα στοιχεία τους καταγράφονται στις σειρές με α/α 1 και 2 του Πίνακα. Σημειώνεται ότι η ανάθεση της σύμβασης από το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης στην περίπτωση αυτή, θα γίνει στη συνέχεια με τη διαδικασία της κλήρωσης ή όποια άλλη διαδικασία (π.χ. κατάτμηση της σύμβασης εάν αυτή είναι εφικτή) προβλέπεται στα έγγραφα διαγωνισμού για την περίπτωση αυτή.

Στην περίπτωση σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας, η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού Βαθμού κάθε προσφοράς, ο οποίος προκύπτει με την εφαρμογή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου στα έγγραφα διαγωνισμού μαθηματικού τύπου που είναι της μορφής:

Λ =  Τ * <συντελεστής βαρύτητας επί τοις εκατό> + Κ * <συντελεστής βαρύτητας επί τοις εκατό>
όπου:
Τ  = ο βαθμός αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και
Κ  = το συγκριτικό κόστος της οικονομικής προσφοράς.

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό Λ και, σε περίπτωση ισοβαθμίας, η έχουσα τον μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού.

 Για την παρουσίαση της τελικής κατάταξης σε περίπτωση σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας, το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον πίνακα που ακολουθεί:
 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

α/α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
   

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
    
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(Κ)

ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Π.
(Τ)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Λ)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 
3

 

 

 

 

 
4

 

 

 

 

 
5

 

 

 

 

 
6

 

 

 

 

 
. .

 

 

 

 

 

. .

 

 

 

 

 
. .

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη και υποβολή στο Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης, της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, για λήψη απόφασης.

Στην Τελική Έκθεση Αξιολόγησης επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

✔ η Έκθεση Ελέγχου Προϋποθέσεων Συμμετοχής και Τεχνικής Αξιολόγησης  

✔ οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους προσφέροντες εφόσον έχουν ζητηθεί τέτοιες

✔ όλο το υλικό τεκμηρίωσης που συγκεντρώθηκε ή συντάχθηκε από το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των εργασιών του.

Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης υποβάλλεται αρμοδίως συνοδευόμενη από τις προσφορές και κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου του διαγωνισμού που τυχόν βρίσκεται στη διάθεση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.

  Εφόσον το Αρμόδιο Όργανο Αξιολόγησης εκτιμά, για λόγους που μπορεί να τεκμηριώσει με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι τιμές όλων των προσφορών που πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των εγγράφων διαγωνισμού είναι εξωπραγματικές ή φαίνονται να είναι προϊόν προσυνεννόησης μεταξύ των προσφερόντων, με αποτέλεσμα να καταστρατηγείται η έννοια του υγιούς ανταγωνισμού, μπορεί να εισηγηθεί με την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης την ακύρωση του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα.

Η υποβολή της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης σηματοδοτεί το πέρας των εργασιών του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, με την επιφύλαξη τυχόν μελλοντικής ανάγκης υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα σε περίπτωση που ασκηθεί προσφυγή κατά των τελικών της αποφάσεων.