Η ανάλυση των προαπαιτουμένων για την έγκριση του Έργου και των πιθανοτήτων και ευκαιριών για τη χρηματοδότησή του είναι σημαντική ήδη κατά την εκκίνηση του Έργου. Χωρίς κεφάλαια και επίσημες εγκρίσεις η υλοποίηση του Έργου δεν είναι δυνατή.

Ο Υπεύθυνος Συντονιστής παρουσιάζει συνήθως όλα τα σχετικά έγγραφα του Έργου (π.χ. Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου, Τεχνικό Δελτίο Έργου) στο ανώτερο διοικητικό επίπεδο του Ιδιοκτήτη του Έργου (π.χ. στην περίπτωση Δήμων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση οργανισμών δημοσίου δικαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο) και ζητά την έγκρισή του. Στην περίπτωση Έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται στους αρμόδιους Κοινοτικούς Φορείς ή στις ειδικές εθνικές δομές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, η σχετική τεκμηρίωση θα πρέπει πρώτα να ελέγχεται και να εγκρίνεται από τον Ιδιοκτήτη του Έργου.

  Ήδη από τη Φάση Έναρξης, το ερώτημα «Θα υποστηριχθεί το Έργο;» δεν αποτελεί το μόνο σημαντικό ερώτημα. Ο τρόπος και οι πηγές χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες κατά την υλοποίηση του Έργου. Η διαχείριση του Έργου μπορεί να αναγκασθεί να ακολουθήσει ειδικούς κανόνες και κανονισμούς για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Έργου, τα ποσοστά κατανομής του στις επιμέρους κατηγορίες, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, την ανάληψη δεσμεύσεων, την πραγματοποίηση δαπανών και την τήρηση λογαριασμών. Στην περίπτωση συγχρηματοδότησης, είναι αναγκαία η δημιουργία και διαχείριση αρκετών προϋπολογισμών (βλ. 1.5.3.3 «Εργαλείο 1-6: Υπολογισμός του Προσωρινού Προϋπολογισμού Έργου & Προσδιορισμός των Πηγών Χρηματοδότησης»).

Τονίζεται ότι, στην περίπτωση Έργων με σημαντικό οικονομικό κόστος βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (Νόμος Ομπρέλα - Ν. 20(Ι)/2014) και ιδιαίτερα τα άρθρα 84 – 88 για να είναι δυνατή η συμπερίληψή τους στον Προϋπολογισμό του Κράτους.