Οι προϋποθέσεις συμμετοχής που θα τεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή θα βοηθήσουν στην επιλογή των κατάλληλων οικονομικών φορέων. Το παρόν στάδιο που αφορά τη χάραξη στρατηγικής εστιάζει στην επιλογή των κατηγοριών των κριτηρίων/προϋποθέσεων συμμετοχής ενώ το Κεφάλαιο 3 καταγράφει την επιλογή των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας, τον καθορισμό των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων που θα τεθούν και τον τρόπο τεκμηρίωσης των κριτηρίων στα έγγραφα του διαγωνισμού.