Προκειμένου οι Αναθέτουσες Αρχές να αυξήσουν την πιθανότητα να πετύχουν καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού με τη συμμετοχή περισσότερων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς που πρόκειται να διενεργήσουν για την ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών, έργων ή προμηθειών (εντός των επόμενων 12 μηνών), ενδείκνυται η δημοσίευση Προκαταρκτικής Προκήρυξης. Αναφέρεται σχετικά ότι, όσον αφορά τις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η περίοδος που καλύπτει η Προκαταρκτική Προκήρυξη, η οποία στην προκειμένη περίπτωση παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση,  δύναται να είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών.

  Η δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης μπορεί να γίνει είτε από την ίδια την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», είτε με αποστολή της στην Υπηρεσία των Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που η προκαταρκτική προκήρυξη γίνεται στο «προφίλ αγοραστή» της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στην Επιτροπή γνωστοποίηση της δημοσίευσης σύμφωνα με το Παράρτημα VIII.  Η δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται, όπως και για κάθε άλλη δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων, που είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε (http://simap.europa.eu).

  Τονίζεται ότι η δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης δεν είναι υποχρεωτική για τις Αναθέτουσες Αρχές, εκτός εάν αυτές επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος των μειωμένων προθεσμιών παραλαβής προσφορών στους διαγωνισμούς που θα διενεργήσουν, και εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που προβλέπουν να αναθέσουν εντός του έτους είναι ίση ή ξεπερνά τα οριζόμενα από το Ν.73(1)/2016 κατώτατα όρια ( άρθρο 9).

Να σημειωθεί ότι η δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση των αναφερόμενων στην προκήρυξη συμβάσεων, και εξυπακούεται ότι δεν αναμένεται η υποβολή αιτήσεων ή προσφορών εκ μέρους οικονομικών φορέων στο στάδιο αυτό.

Κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση
Για κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού εφόσον η προκήρυξη πληροί σωρευτικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

(i)  Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,

(ii)  επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,

(iii)  περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V,Μέρος Β του Ν. 73(Ι)/2016

(iv)  αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο Αρθρο 53 (1) δηλαδή της πρόσκλησης που απευθύνεται προς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους.

Σημειώστε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου δηλαδή η προκαταρκτική προκήρυξη χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, οι Αναθέτουσες Αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες
Για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες η προκαταρκτική προκήρυξη δύναται να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού εφόσον:

•   παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος V, Μέρος Θ του Ν. 73(Ι)/2016,

•   αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των προς ανάθεση συμβάσεων,

•   αναφέρει ρητώς το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί του ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους.

  Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δύναται να δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή.

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει η προκαταρκτική προκήρυξη αναλύονται στο Παράρτημα V, Μέρος Β, Τμήμα Ι και δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος VIII του Ν.73(1)/2016 περί σύναψης των δημοσίων συμβάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.