Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων της Σύμβασης ή μέρους αυτών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται Ρήτρα Καθυστέρησης Παράδοσης. Η ρήτρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης, ανέρχεται σε ποσοστό της συμβατικής αξίας των προϊόντων για τα οποία καθυστερεί η παράδοση. Το ποσοστό αυτό πρέπει να ορίζεται (στους όρους της Συμφωνίας) από την Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό σπουδαιότητας της προμήθειας και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,2% και 0,5%.

 Για τον υπολογισμό της ρήτρας, ο Συντονιστής θα πρέπει να συνυπολογίζει την ενδεχόμενη, εξαιτίας της καθυστέρησης, αδυναμία χρήσης άλλων προϊόντων, που έχουν παραδοθεί προγενέστερα.

 Oι ρήτρες που έχουν επιβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, θα εισπράττονται με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ή/και της εγγύησης προκαταβολής. Σε περίπτωση όμως υπέρβασης των οριζόμενων χρόνων παράδοσης για την οποία θα έχουν υποβληθεί συνολικά ρήτρες καθυστέρησης που ανέρχονται στο 10% της συμβατικής αξίας (ή όποιου άλλου ποσοστού ορίζεται στη σύμβαση), η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να τερματίσει τη σύμβαση.