Όπως αναφέρεται παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει αρχικά να θέσει τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ικανοποιεί το τελικό προϊόν πριν αυτό γίνει αποδεκτό. Τα κριτήρια αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του τελικού προϊόντος. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:

 • Ημερομηνίες-στόχοι
 • Κύριες λειτουργίες
 • Εμφάνιση
 • Επίπεδα απόδοσης
 • Ευχρηστία
 • Φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Κόστος λειτουργίας
 • Αξιοπιστία
 • Ασφάλεια
 • Δυναμικότητα
 • Δυνατότητα ανακύκλωσης
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στόχοι ποιότητας που ορίζονται για κάθε παραδοτέο κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας (βλ. 7.3.4.1) αποτελούν κατά κανόνα μέρος των συνολικών κριτηρίων αποδοχής του τελικού αποτελέσματος.