Περιπτώσεις που η σχέση Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και δεν έχει τα περιθώρια ανάπτυξης που υπό τις συνήθεις συνθήκες θα μπορούσε να έχει, είναι:

  • Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος χαρακτηρίζονται από διαφορετικές κουλτούρες οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση κατά την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, τη διεύθυνση του Έργου και τη διαχείριση της σύμβασης
  • Το αντικείμενο της σύμβασης είναι καινοτόμο και οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να το υλοποιήσουν εκτός του επιτυχόντος είναι λίγοι. Ο Ανάδοχος δεν νιώθει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης την πίεση του ανταγωνισμού στην αγορά και αρχίζει να παρεκκλίνει της πορείας για την παροχή βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
  • Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου του Αναδόχου προέρχεται από την υλοποίηση έργων στην συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή, οπότε είναι αρκετά ευάλωτος στις πιέσεις που μπορεί να δεχθεί από αυτήν
  • Η δραστηριότητα, λειτουργία και οι υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από έναν και μόνο οικονομικό φορέα (τον Ανάδοχο) με αποτέλεσμα η πρώτη να φοβάται την τυχόν απομάκρυνση του οικονομικού φορέα από την αγορά για οποιαδήποτε αιτία/ λόγο.