Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί κάθε δύο (2) έτη τα κατώτατα όρια αξιών για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Τα κατώτατα όρια για την περίοδο από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2019 καθορίστηκαν όπως πιο κάτω: Πίνακας 27: Κατώτατα όρια της ΕΕ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος Ν.140(Ι)/2016

Πίνακας 2-6: Κατώτατα όρια της ΕΕ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος 73(Ι)/2016

 

Προμήθειες

(€)

Υπηρεσίες

(€)

Έργα

(€)

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κεντρικές κυβερνητικές αρχές (Υπουργεία, Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες)
140.0001 140.0002 5.382.000
ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
215.000
   
215.0002

5.382.000

1 Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου 73(Ι)/2016, οι οποίες συνάπτονται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το κατώτατο όριο της Ε.Ε. είναι €215.000.

2 Για δημόσιες συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΧΙV του Νόμου 73(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της Ε.Ε. είναι €750.000.

 

 

Πίνακας 2-7: Κατώτατα όρια της ΕΕ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμος Ν.140(Ι)/2016

 

 

Προμήθειες

(€)

Υπηρεσίες

(€)

Έργα

(€)

Αναθέτοντες φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς Κοινής Ωφέλειας 431.000 431.0003 5.382.000

 3 Για συμβάσεις κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XVII του Νόμου 140(Ι)/2016, το κατώτατο όριο της Ε.Ε. είναι €1.000.000. 

 

 

Πίνακας 28: Κατώτατα όρια της ΕΕ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Ανάθεσης Συμβάσεων Παραχώρησης και για Συναφή Θέματα Νόμος 11(Ι)/2017

 

Αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς που συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών €5.382.000

 

 

Πίνακας 29: Κατώτατα όρια της ΕΕ για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Ο περί ττου Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος 173(Ι)/2011:

 

 

Προμήθειες

(€)

Υπηρεσίες

(€)

Έργα

 

Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς που συνάπτουν συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 431.000 431.000 5.382.000

 

Ως προς τα κατώτατα όρια, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

● H εφαρμογή των κατωτάτων ορίων της ΕΕ είναι υποχρεωτική.

● Σε όλα τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.