Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται από τους Όρους Εντολής η παροχή περιουσιακών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής προς χρήση από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

Πίνακας 6-9: Στοιχεία για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Αναθέτουσας Αρχής

  • το προσωπικό του Αναδόχου έχει επαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που βάσει της σύμβασης παραχωρούνται για χρήση στον Ανάδοχο 

  • τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται σε κατάσταση ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης τους από τον Ανάδοχο

  • τα περιουσιακά στοιχεία παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή στην κατάσταση που αυτά παρελήφθησαν

  • τα οποιαδήποτε μητρώα των περιουσιακών στοιχείων τηρούνται επικαιροποιημένα (π.χ. ημερολόγια συντήρησης εξοπλισμού και μηχανημάτων, μητρώο καταχώρησης στοιχείων λειτουργίας μηχανήματος, κλπ.)

  • η όποια χρήση των περιουσιακών στοιχείων από τρίτο μέρος (δηλ. εκτός του προσωπικού του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής) παρακολουθείται και καταγράφεται

  • οι τυχόν αναβαθμίσεις υποδομών και οι αντικαταστάσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού (ή τμημάτων τους) είναι προσχεδιασμένες και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Έργου

 

  •