Όροι Χρήσης

O Oδηγός βασίζεται στην Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων όμως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μπορεί να την υποκαταστήσει κατά την εφαρμογή της.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια οι πληροφορίες και οι οδηγίες που περιέχονται στον Οδηγό να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν υποκαθιστούν νομικά κείμενα ή άλλα επίσημα έγγραφα ούτε παρέχουν δεσμευτική ερμηνεία.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στον Οδηγό ή στα εργαλεία του και νομικών κειμένων και άλλων επίσημων εγγράφων, τότε υπερισχύει το περιεχόμενο του νομικού κειμένου ή επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.