Η στρατηγική αξιολόγησης θα πρέπει να προσδιορίσει τις βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα επιλέξει τον κατάλληλο Ανάδοχο που προσφέρει την καλύτερη λύση για την κάλυψη των αναγκών της. Χρονικά, ο καθορισμός της στρατηγικής αξιολόγησης έπεται της επιλογής της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού (ανοικτή, κλειστή, διαπραγμάτευση με ή χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, ανταγωνιστικός διάλογος).

Για τον καθορισμό μιας στρατηγικής αξιολόγησης που θα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου και θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης, οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει:

✔   Να λάβουν υπόψη τα παρακάτω θέματα που θα τους βοηθήσουν να χαράξουν μια σωστή στρατηγική αξιολόγησης. Τα θέματα αυτά είναι:

o    ο τρόπος λειτουργίας των σταδίων αξιολόγησης και η σύνδεσή τους με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού

o    οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την αξιολόγηση

o    ο τρόπος καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου της σύμβασης,

✔   Να απαντήσουν διαδοχικά στα παρακάτω ερωτήματα που θα καθορίσουν τη στρατηγική αξιολόγησης. Τα ερωτήματα αυτά είναι:

o    Με ποιο τρόπο θα περιγράψω τις τεχνικές προδιαγραφές;

o    Με ποια κριτήρια θα επιλέξω τους κατάλληλους οικονομικούς φορείς;

o    Με ποια κριτήρια θα αναθέσω τη σύμβαση;

o    Πως θα στελεχώσω την Ομάδα Αξιολόγησης;

 

Σχήμα 2-2: Ερωτήματα για τη χάραξη της στρατηγικής αξιολόγησης