Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αρχική ενημέρωση των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση προσφυγών ή δεν ανασταλεί η ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης με λήψη προσωρινών μέτρων ή ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης τυχόν προσφυγών σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο υποκεφάλαιο 4.5.5 του παρόντος κεφαλαίου, μπορεί να προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύναψη της Σύμβασης, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στη συνέχεια.

Περιεχόμενο της Σύμβασης
H Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου αποτελείται από τα -ενιαία και αναπόσπαστα- μέρη που ακολουθούν:

α.   Την Συμφωνία, που υπογράφεται από τους ενδιαφερομένους και περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία και τους ειδικούς όρους της σύμβασης (στα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού είναι το μέρος Β ¬που πρέπει να συμπληρωθεί στα σημεία που απαιτείται με τα πραγματικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την προσφορά του Αναδόχου).

β.   Οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία έχει τυχόν ανταλλαγεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα και του Αναδόχου για τη διευκρίνιση σημείων της προσφοράς.

γ.   Την τεχνική και οικονομική προσφορά Προσφορά του Αναδόχου

δ.   Τα έγγραφα διαγωνισμού πλην του μέρους που αναφέρεται στη διαδικασία διενέργειας (που, στα πρότυπα έγγραφα διαγωνισμού είναι το Παράρτημα I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και το Παράρτημα II. ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).

   Με την ίδια ως άνω σειρά εφαρμόζονται οι πρόνοιες των μερών της Σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Πρόσκληση υποψηφίου Αναδόχου για την υπογραφή της Συμφωνίας
Μετά την κατά περίπτωση απαιτούμενη συμπλήρωση του κειμένου της Συμφωνίας και την οριστικοποίησή της, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον υποψήφιο Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, εντός της προθεσμίας ή στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας, προσκομίζοντας τα στοιχεία που κατά περίπτωση ζητούνται στα έγγραφα διαγωνισμού και συνήθως περιλαμβάνουν:

α.   Την Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στα έγγραφα διαγωνισμού.

β.   Τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία, για τα οποία είχε συνυποβάλλει με την προσφορά την υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα των εγγράφων διαγωνισμού.

γ.   Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Συμφωνία.

δ.   Πρόσθετα, σε περίπτωση κοινοπραξίας φυσικών ή/και νομικών προσώπων:

✔   το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας των προσώπων στο οποίο καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην κοινοπραξία, ο νόμιμος εκπρόσωπος της κοινοπραξίας και ποιο μέλος είναι ο συντονιστής της κοινοπραξίας. Νοείται ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι ίδια με αυτά που είχαν δηλωθεί στην προσφορά και αξιολογήθηκαν.

 ✔   Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού, την πράξη σύστασης νομικού προσώπου της προβλεπόμενης στα έγγραφα διαγωνισμού νομικής μορφής.

  Η γραπτή πρόσκληση του υποψηφίου Αναδόχου για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μπορεί να έχει ακριβώς όμοιο ή παρεμφερές περιεχόμενο με το σχετικό Έντυπο ΣΤ  του Παραρτήματος 4-2 του παρόντος Κεφαλαίου.

Η περίπτωση της μη προσέλευσης του υποψηφίου Αναδόχου για την υπογραφή
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο ανατέθηκε η σύµβαση δεν προσέλθει για την υπογραφή της Συμφωνίας εντός της τακτής προθεσµίας και στον τόπο που έχει καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής του στο διαγωνισμό υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής ή με ταυτόχρονη καταβολή στην Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα του ποσού ίσο με το  5% της τιμής της προσφοράς του ως αποζημίωση σε περίπτωση που αντί εγγύησης συμμετοχής ζητήθηκε η υποβολή Δέσμευσης Μη Απόσυρσης της Προσφοράς.

Στην περίπτωση αυτή το Αρμόδιο Όργανο Ανάθεσης δύναται να αποφασίσει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο προσφέροντα, νοουμένου ότι η προσφορά του και η εγγύηση, εφόσον υπάρχει, είναι σε ισχύ, σύμφωνα με την κατάταξη της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα διαγωνισμού, ή να προχωρήσει στην ακύρωση του διαγωνισμού.

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας που έχει συνάψει μια δημόσια σύμβαση, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο  9 του Ν. 73(Ι)/2016, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας, το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Αντίστοιχα Αναθέτων Φορέας που έχει αναθέσει σύμβαση, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Ν. 140(Ι)/2016, αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίηση που αφορά τις συναφθείσες συμβάσεις, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ανάθεση της σύμβασης.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη συντάσσεται και αποστέλλεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο Νόμο, με χρήση των προβλεπόμενων τυποποιημένων εντύπων. Πέρα από τις ζητούμενες στα τυποποιημένα έντυπα πληροφορίες, η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας μπορεί να συμπεριλάβει κάθε επί πλέον πληροφορία την οποία ενδεχομένως κρίνει χρήσιμη.

Ορισμένες πληροφορίες δύνανται να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους δύναται να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Πέρα από την προαναφερόμενη υποχρέωση, η Κύπρος, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δραστηριότητες της σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα:

✔   είτε παρέχοντας στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στις συμβάσεις που συνάπτονται από κάθε Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα και συνολικά στη Δημοκρατία

✔   είτε παρέχοντας ειδική ενημέρωση, μετά από απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με πιθανολογούμενες πράξεις ή παραλήψεις της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα που σχετίζονται με δεδομένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δυνατό να απαιτήσει ειδική ενημέρωση για συγκεκριμένη σύμβαση, μετά από σχετική αναφορά ή καταγγελία θιγόμενου οικονομικού φορέα ο οποίος, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, έχει τη δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία για την προστασία των συμφερόντων του.

Η υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικατοπτρίζεται στο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών νομοθετικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα, μέσω της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.