Η στρατηγική αξιολόγησης που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαπνέεται από και να ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές:

✔   Διαφάνεια. Η διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης και η σχετική βαρύτητά τους, ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων καθώς και τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα πρέπει να υποβληθούν από τους Οικονομικούς Φορείς για την τεκμηρίωση της εκπλήρωσης ή ανταπόκρισης στα κριτήρια αυτά, θα πρέπει να είναι πλήρως γνωστά στους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς από την προκήρυξη του διαγωνισμού (ή από την πρόσκληση υποβολής προσφορών στη κλειστή διαδικασία).

✔   Μη διακριτική μεταχείριση. Η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο άμεσο ή έμμεσο να δημιουργεί συνθήκες διακριτικής μεταχείρισης (προτίμησης ή αποκλεισμού) συγκεκριμένων οικονομικών φορέων αλλά θα πρέπει να δίνει το δικαίωμα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποδείξει τη δυνατότητά του να εκπληρώσει και να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης.

✔   Αναλογικότητα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που θα επιλεγούν και κυρίως το ελάχιστο επίπεδο ικανοτήτων που θα τεθεί για μια δεδομένη σύμβαση θα πρέπει να είναι σε άμεση αντιστοιχία με το μέγεθος, τη δυσκολία, την πολυπλοκότητα και τη σημασία της.