«Η συμφωνία - πλαίσιο (framework agreements) είναι συμφωνία μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός η περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.» Πρόκειται για συμφωνίες που συνάπτονται με οικονομικούς φορείς και στις οποίες διατυπώνονται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων είναι δυνατή η σύναψη επιμέρους συμβάσεων (call-offs) καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας ή οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη διενέργεια δευτερογενούς διαδικασίας διαγωνισμού για τη σύναψη επίσημης σύμβασης για μία συγκεκριμένη απαίτηση. Στο υποκεφάλαιο αυτό εξετάζονται τα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

•    Ποια τα στάδια σύναψης των συμφωνιών-πλαίσιο;

•    Τρόποι εφαρμογής

•    Πλεονεκτήματα της εφαρμογής συμφωνιών-πλαίσιο

•    Πώς χρησιμοποιείται η δυνατότητα σύναψης επιμέρους σύμβασης (call-off arrangement);

•    Άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας