Η σύμβαση είναι μία συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και ενός Αναδόχου που παρέχει προϊόντα, τεχνικά έργα ή/και υπηρεσίες. Ανεξάρτητα από το είδος της υπό σύνταξη σύμβασης, είναι σημαντικό σε αυτήν να δηλώνονται:

•   Η πρόθεση των Αναθετουσών Αρχών να συνάψουν τη σύμβαση.

•   Η δυνατότητα τόσο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και του Αναδόχου να συμβληθούν νόμιμα.

•   Την τιμή την οποία η Αναθέτουσα Αρχή συμφωνεί να καταβάλει στον Ανάδοχο.

•   Την σαφή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

  Είναι σημαντικό οι Αναθέτουσες Αρχές να ενσωματώνουν στη σύμβαση ορισμένα σημαντικά ζητήματα γενικού χαρακτήρα. Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν την κατάσταση ελέγχου που ακολουθεί για να εξασφαλίζουν ότι τα κύρια αυτά στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί σε κάθε σύμβαση που ανατίθεται εντός της καθορισμένης περιόδου ισχύος της αντίστοιχης προσφοράς.

Πίνακας 2-21 : Σημαντικά ζητήματα γενικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία σύμβαση

Σημαντικά θέματα

Ν/Ο

Έχετε προσδιορίσει τη φύση των προϊόντων, των δημοσίων έργων ή/και των υπηρεσιών για τα οποία θα συναφθεί η δημόσια σύμβαση;  
Έχετε ορίσει την ποσότητα που θα παρέχεται;  
Έχετε αναφέρει την αξία της σύμβασης ή την τιμή μονάδας;  
Έχετε καθορίσει τη διάρκεια της σύμβασης;  
Έχετε προσδιορίσει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή;  
Έχετε παραθέσει τους όρους εκτέλεσης και πληρωμής;  
Έχετε ορίσει το νόμισμα στο οποίο θα γίνει η πληρωμή;  
Έχετε προσδιορίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου;  
Έχετε εξετάσει το πρωτόκολλο για την αντικατάσταση προσωπικού;  
Έχετε συμπεριλάβει αναφορές στις κατάλληλες πτυχές της σχετικής με τη σύμβαση νομοθεσίας;  
Έχετε συμπεριλάβει διατάξεις για την επίλυση διαφορών;  
Έχετε συμπεριλάβει αναφορά στην ιδιοκτησία πνευματικών δικαιωμάτων, όπου αυτό ενδείκνυται  

 

  Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό διαθέτει τα προσόντα και την εξειδικευμένη εμπειρία που είναι αναγκαία για τη διαχείριση συμβάσεων, και είτε να εξετάζουν τη δυνατότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσόντων και εξειδικευμένης εμπειρίας είτε να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα διαχείρισης συμβάσεων.

  Είναι σημαντικό το προσωπικό που θα παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμβασης να εμπλέκεται στη σύνταξη της σύμβασης.