Η εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων είναι η διεργασία διαμόρφωσης μίας ρεαλιστικής ποσοτικής εκτίμησης του πιθανού αριθμού περιόδων εργασίας που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση κάθε μίας δραστηριότητας.

Συχνά η εκτίμηση διαμορφώνεται προοδευτικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εκτιμήσεις κατά το στάδιο αυτό είναι ρεαλιστικές, θα πρέπει να ζητείται η συνδρομή εκείνων των μελών της Ομάδας Έργου που είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τη φύση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, καθώς και εκείνων που διαθέτουν τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις ή την εμπειρία (μέσω της συμμετοχής τους σε παρόμοιες δραστηριότητες/ Έργα ή της διαχείρισης παρόμοιων δραστηριοτήτων/ Έργων στο παρελθόν).

 Τα αναγκαία δεδομένα εισόδου για την εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων είναι:

  • Ο Κατάλογος Δραστηριοτήτων (βλ. 7.3.1.2)
  • Περιορισμοί και υποθέσεις εργασίας
  • Οι απαιτήσεις σε Πόρους (βλ. 7.3.2). Η διάρκεια των περισσότερων δραστηριοτήτων επηρεάζεται από το πλήθος των πόρων που ανατίθενται σε αυτές και από τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αυτοί διαθέτουν. Κανονικά, είναι αναμενόμενο ένας έμπειρος σύμβουλος (senior consultant) που εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης να ολοκληρώνει μία συγκεκριμένη δραστηριότητα σε λιγότερο χρόνο από ότι ένας λιγότερο έμπειρος σύμβουλος (junior consultant) που επίσης εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, είναι αναμενόμενο δύο άτομα του Φορέα Υλοποίησης που συνεργάζονται για μία συγκεκριμένη εργασία να την ολοκληρώνουν στο μισό χρόνο από τον χρόνο απ’ ότι θα χρειαζόταν το καθένα τους μόνο του. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που το πλήθος των πόρων που ανατίθεται σε κάθε εργασία είναι σημαντικό δεδομένο εισόδου για την εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων βασίζεται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα και στην εμπειρία από την υλοποίηση προηγούμενων παρόμοιων Έργων. Στις περιπτώσεις αυτές, η διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι προκαθορισμένη και το πλήθος των πόρων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων καθορίζεται ανάλογα.
  • Ιστορικές πληροφορίες. Αφορούν σε διαθέσιμα δεδομένα από φακέλους Έργου παρόμοιων Έργων αναφορικά με την πραγματική διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Αφορούν επίσης σε πληροφορίες διαθέσιμες σε βάσεις δεδομένων, όπως πόσος χρόνος απαιτείται για να στερεοποιηθεί το σκυρόδεμα, πόσος χρόνος απαιτείται για να ανταποκριθεί ένα Υπουργείο σε ορισμένα είδη αιτήσεων, πόσος χρόνος απαιτείται για την ψήφιση ενός νόμου κλπ. 
  • Εντοπισμένοι κίνδυνοι. Η Ομάδα Έργου μπορεί να επιλέξει να ενσωματώσει μία επιπρόσθετη χρονική περίοδο (που συνήθως αποκαλείται χρονικό απόθεμα [reserve time]) στη διάρκεια μίας δραστηριότητας, αναγνωρίζοντας ότι ενδέχεται να επέλθουν ένας ή περισσότεροι από τους εντοπισμενους κινδύνους. Ο χρόνος αυτός μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό της εκτιμώμενης διάρκειας μίας σταθερής περιόδου.

Παράδειγμα 7-6: Εκτίμηση της διάρκειας δραστηριοτήτων/ εργασιών για το Έργο «Βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των Κυπριακών Αναθετουσών Αρχών» 

Έργο: «Βελτίωση της ικανότητας υλοποίησης των Κυπριακών Αναθετουσών Αρχών».  

Μετά τον προσδιορισμό των Δραστηριοτήτων του Έργου (βλ. 7.4.1.2), της διαδοχής και των αλληλεξαρτήσεών τους (βλ. 7.4.1.3), πρέπει να εκτιμηθεί η διάρκεια των δραστηριοτήτων και των εργασιών. 

Η εκτίμηση θα βασιστεί στην πραγματική διάρκεια προηγούμενων παρόμοιων δραστηριοτήτων [π.χ. διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης, ανάπτυξη στρατηγικής εκπαίδευσης, εκπαίδευση σε νομικά θέματα και σε νέες διεργασίες (βέλτιστες πρακτικές)]. Ιδιαίτερα για τη σύνταξη του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου θα μπορούσε να βασιστεί στον όγκο παρόμοιων Οδηγών που εκπονήθηκαν από άλλες χώρες ή ακόμη και στην εμπειρία τους (πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να εκπονήσουν τέτοιους Οδηγούς).

Μία ενδεικτική εκτίμηση της διάρκειας των Δραστηριοτήτων είναι η ακόλουθη: 

 


Δραστηριότητα 

Διάρκεια (εργάσιμες ημέρες)

Σχεδιασμός και παραγωγή αναλυτικού προγράμματος εργασίας 

24

Παρακολούθηση και Έλεγχος της Προόδου του Έργου 

433

Κλείσιμο του Έργου 

9

Αξιολόγηση του Έργου 

7

   

Διαμόρφωση πρότασης για το νέο ρόλο και τις νέες αρμοδιότητες της ΔΔΣ

21

Προσδιορισμός όλων των επιμέρους ενεργειών και σύνταξη Σχεδίου Δράσης

65

Εκπόνηση εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών της ΔΔΣ 

57

   

Σύνταξη Κεφαλαίου 1 του Οδηγού (Έναρξη Έργου και Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων) 

45

Σύνταξη Κεφαλαίου 2 του Οδηγού (Στρατηγική Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων)

54

Σύνταξη Κεφαλαίου 3 του Οδηγού (Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού) 

88

Σύνταξη Κεφαλαίου 4 του Οδηγού (Αξιολόγηση των προσφορών και κατακύρωση των διαγωνισμών) 

44

Σύνταξη Κεφαλαίου 5 του Οδηγού (Διαδικασία με Διαπραγμάτευση) 

55

Σύνταξη Κεφαλαίου 6 του Οδηγού (Υλοποίηση & διαχείριση σύμβασης) 

65

Σύνταξη Κεφαλαίου 7 του Οδηγού (Εργαλεία και τεχνικές Διαχείρισης Έργου)

44

Ανάπτυξη βασισμένης στο Διαδίκτυο λύσης για τον Οδηγό  

53

Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

51

   

Ανάπτυξη Στρατηγικής Εκπαίδευσης 

57

Διαμόρφωση Προγράμματος Εκπαίδευσης 

28

Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού 

70

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

15

Εκπαίδευση κυρίως εμπλεκόμενων στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων

43

Εκπαίδευση λοιπών εμπλεκόμενων στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

63