Συνήθως, ο τρόπος κατηγοριοποίησης μίας σύμβασης θα είναι σαφής για την Αναθέτουσα Αρχή. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός νέου κτιρίου υπάγεται σαφώς στην κατηγορία «έργα», ενώ η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για ένα νοσοκομείο υπάγεται σαφώς στην κατηγορία «υπηρεσίες». Ωστόσο, υπάρχουν Έργα (projects) που περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό στοιχείων, όπως π.χ. προμήθειες και υπηρεσίες. Ένα καλό παράδειγμα μπορεί να είναι η απαίτηση μίας Αναθέτουσας Αρχής για την απόκτηση ειδικού λογισμικού Πληροφορικής σε συνδυασμό με προσωπικό εκπαιδευμένο στη χρήση του λογισμικού. Περαιτέρω υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα διάφορα μέρη μιας σύμβασης καλύπτονται από διαφορετικές Νομοθεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, πρέπει να εφαρμόζονται τα πιο κάτω:


1. Μικτές συμβάσεις με αντικείμενα που καλύπτονται από τον Νόμο 73(Ι)/2016

Όπου η σύμβαση αφορά δύο ή περισσότερα αντικείμενα (έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες), η κατηγορία της σύμβασης καθορίζεται από το κύριο αντικείμενο της σύμβασης και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις.

o    Όταν αφορούν υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο, εν μέρει υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες και εν μέρει άλλες υπηρεσίες, ή εν μέρει υπηρεσίες και εν μέρει προμήθειες, το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται ανάλογα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η ψηλότερη.  

2. Μικτές συμβάσεις με αντικείμενα που καλύπτονται από τον Νόμο 73(Ι)/2016 και αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα νομικά καθεστώτα

(i) Μικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (Ν 173(Ι)/2011 και  Άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ )

Όταν μέρος της σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 ή το Άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν τα διάφορα μέρη μιας δημόσιας σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση σύμφωνα με τα πιο κάτω:

Χωριστές συμβάσεις

Η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών του κάθε μέρους.

Ενιαία σύμβαση νοουμένου ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους

Όταν επιλέξουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα πιο κάτω κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:

Όταν μέρος της σύμβασης καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή του Ν73(Ι)/2016.

Όταν μέρος της σύμβασης καλύπτεται από τον Ν 173(Ι)/2011 η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, νοουμένου ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και των εξαιρέσεων στον εν λόγω Νόμο. Δηλαδή, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή του Ν 73(Ι)/2016 ή το Ν 173(Ι)/2011.

Όταν μέρος της σύμβασης καλύπτεται από τον Ν 173(Ι)/2011 και το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή του  Ν173(Ι)/2011.

Όταν τα διάφορα μέρη μιας σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά

Εάν στη σύμβαση περιλαμβάνονται στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, τότε ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο Ν73(Ι)/2016. Διαφορετικά, η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν173(Ι)/2011.

(ii) Μικτές συμβάσεις με αντικείμενα που καλύπτονται ΚΑΙ αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τον Ν73(Ι)/2016

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για τα επιμέρους μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση όπως πιο κάτω:

Χωριστές συμβάσεις

Η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών του κάθε μέρους.

Ενιαία σύμβαση

Υπό την επιφύλαξη των προνοιών του (ι) πιο πάνω, σε σχέση με τις μικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια (Ν 173(Ι)/2011 και Άρθρο 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ ), ο N73(Ι)/2016 εφαρμόζεται στην μικτή σύμβαση ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν αυτά σε διαφορετική περίπτωση.

(iii) Μικτές συμβάσεις με στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών ΚΑΙ συμβάσεων παραχώρησης

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον Ν 73(Ι)/2016 εάν η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση καλυπτόμενη από τον Ν 73(Ι)/2016 είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια της ΕΕ (όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου).

(iv) Μικτές συμβάσεις με αντικείμενα που καλύπτονται από τον Ν73(Ι)/2016 και τον Ν140(Ι)/2016 που προβλέπει για τη ρύθμιση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Σε αυτές τις περιπτώσεις η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον Ν140(Ι)/2016. Σχετικό το άρθρο 8(7) του Ν73(Ι)/2016.

(v) Μικτές συμβάσεις με αντικείμενα που δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά

Σε αυτή την περίπτωση το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της σύμβασης.