Το παρόν υποκεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται ότι πριν από την ανάθεση μίας σύμβασης εγκαθιδρύονται όλοι οι μηχανισμοί που θα εξασφαλίσουν την εκτέλεση ενός αποδοτικού ως προς το κόστος και αξιόπιστου έργου, στη συμφωνημένη τιμή και με βάση τα συμφωνημένα πρότυπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης. Η διαχείριση της σύμβασης αποτελεί διακριτή φάση του κύκλου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και ξεκινά πολύ πριν από την ανάθεση της σύμβασης.

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρατίθενται ορισμένα από τα κύρια ζητήματα που οι Αναθέτουσες Αρχές πρέπει να εξετάζουν κατά το στάδιο αυτό.

•   Τι προσπαθεί να επιτύχει η σύμβαση;

•   Ποια θα είναι η διαδικασία παρακολούθησης της σύμβασης;

•   Τι είδος σύμβασης πρέπει να εκδοθεί;

•   Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια της σύμβασης;

•   Ποια θα είναι η κατανομή των πληρωμών στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης;

•   Ποια είναι τα διαθέσιμα είδη εμπορικών συμφωνιών;

Είναι σημαντικό οι Αναθέτουσες Αρχές να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα θέματα αυτά κατά το στάδιο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς οι συνέπειες μίας ανεπαρκώς προετοιμασμένης σύμβασης μπορεί να υπερβούν κατά πολύ τη «συμβατική αξία».