Η διάρκεια μίας σύμβασης εξαρτάται από τη φύση του έργου που παρέχεται. Η βέλτιστη διάρκεια μίας σύμβασης είναι σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται με μεγάλη προσοχή. Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να προσπαθούν να επιτύχουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανταγωνιστική αξία (competitive value) μίας βραχυπρόθεσμης σύμβασης και τη δυνατότητας διενέργειας νέου διαγωνισμού αφενός και στη σταθερότητα, στη συνέχεια και την πιθανώς καλύτερη ετήσια σχέση ποιότητας/τιμής που επιτυγχάνονται μέσω περισσότερο μακροπρόθεσμων συμβάσεων, αφετέρου.

  Όσο μακρότερη είναι η διάρκεια μίας σύμβασης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις παρακολούθησης.

Τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια νέου διαγωνισμού με το τέλος της συμβατικής περιόδου θα πρέπει να εξετάζονται από νωρίς, ιδιαίτερα εάν μία μακροπρόθεσμη σύμβαση είναι πιθανόν να προσφέρει καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Διενέργεια νέου διαγωνισμού λαμβάνει χώρα όταν:

•   έχει φθάσει η ημερομηνία λήξης της σύμβασης,

•   έχει υλοποιηθεί το αντικείμενο της σύμβασης,

•   λαμβάνεται απόφαση τερματισμού μίας σύμβασης,

•   ο Ανάδοχος παραιτείται ή καθίσταται αφερέγγυος.

Η διαδικασία διενέργειας νέου διαγωνισμού θα πρέπει να ξεκινά αρκετά νωρίτερα από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης, έτσι ώστε σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ομαλή μετάβαση και ο εγκατεστημένος Ανάδοχος δεν εξασφαλίσει τη νέα σύμβαση, να υπάρχει χρόνος για την προσαρμογή του νέου Αναδόχου.