1. Υπάρχουν πρότυπα έγγραφα προσφορών για διαδικασία διαπραγμάτευσης;
  Οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι ιδιαίτερες διαδικασίες που διαφέρουν μεταξύ τους. O τρόπος διεξαγωγής τους καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα ανάλογα με το αντικείμενο και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τηρουμένων πάντα των βασικών αρχών των Δημοσίων Συμβάσεων. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ένα γενικό πρότυπο εγγράφων για διαδικασίες διαπραγμάτευσης.

  Εάν πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης με δημοσίευση, υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης των εγγράφων του πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας, που περιγράφεται ο τρόπος προεπιλογής των οικονομικών φορέων για να προσκληθούν για διαπραγμάτευση στο 2ο στάδιο της ανάθεσης. Θα πρέπει, επιπρόσθετα, να συμπεριληφθεί και να αναλυθεί ο τρόπος διενέργειας της διαπραγμάτευσης.

  Εάν πρόκειται για διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, θα πρέπει να ετοιμαστεί έγγραφο με βάση τον τρόπο διεξαγωγής που ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι Γενικοί Όροι και το Συμβόλαιο που υπάρχουν στα Πρότυπα Έγγραφα των ανοικτών διαδικασιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση. Για περισσότερα σχετικά με τα μέρη των εγγράφων του διαγωνισμού που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, δέστε το υποκεφάλαιο 5.3

 2. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας στην οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές, δύναται να διενεργηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με περισσότερους από έναν οικονομικούς φορείς;
  Θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να διαπραγματευτεί την τιμή εφόσον τεκμηριώνεται ότι η προσφορά είναι ψηλή και συνεπώς απαράδεκτη και ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Ο τρόπος διαπραγμάτευσης θα πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες της διαδικασίας του άρθρου 23(γ)(ν). Ουσιαστικά δηλαδή, ακυρώνεται η πρώτη διαδικασία σύναψης σύμβασης και διενεργείται νέα.

 3. Σε περίπτωση ανοικτής διαδικασίας στην οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές, δύναται να διενεργηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με περισσότερους από έναν οικονομικούς φορείς;
  Σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(α) μια από τις περιπτώσεις που δύναται να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, είναι η περίπτωση που σε ένα διαγωνισμό, δεν έχει υποβληθεί προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή αυτές που υποβλήθηκαν είναι ακατάλληλες. Για διαπραγμάτευση θα πρέπει να επιλεγούν Οικονομικοί Φορείς, οι οποίοι φαίνεται ότι μπορούν να εκτελέσουν το έργο χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς τα έγγραφα του διαγωνισμού. Νοείται ότι η επιλογή των Οικονομικών Φορέων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και σχετική έκθεση την οποία ετοιμάζει η αναθέτουσα αρχή, πρέπει να διαβιβάζεται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

 4. Η ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης αποτελεί επιλογή για τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, κατά τον ίδιο τρόπο που αποτελούν η ανοικτή και η κλειστή διαδικασία;
  Η ανοικτή και η κλειστή Διαδικασία προσφέρονται ως επιλογές χωρίς να απαιτείται η ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, ενώ η ανταγωνιστική διαδικασία διαπραγμάτευσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υπό ορισμένες συγκεκριμένες και περιοριστικά αναφερόμενες στο Νόμο, περιπτώσεις. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δέστε το υποκεφάλαιο 5.1.1. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση δηλαδή, επιτρέπεται μόνο υπό ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται περιοριστικά στη Νομοθεσία.