Αφού οριστούν οι προτεραιότητες των Έργων και ένα ή περισσότερα από αυτά επιλεγούν προς υλοποίηση κατά προτεραιότητα, πρέπει να διοριστεί η Ομάδα Σχεδιασμού Έργου. Η ομάδα συνήθως αποτελείται από «τεχνικούς» ειδικούς και οικονομολόγους, πιθανώς με την υποστήριξη ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων (π.χ. οικολόγων) και προσώπων που διατίθενται από άλλους ενδιαφερομένους (π.χ. εκπρόσωποι των δικαιούχων).

Στην Ομάδα Σχεδιασμού Έργου θα πρέπει να παρέχονται τα κύρια στοιχεία της ιδέας για το Έργο, ώστε να προχωρήσει στο σχεδιασμό του Έργου και στην εκπόνηση των σχετικών εγγράφων (Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου, Τεχνικό Δελτίο Έργου). Αυτά τα κύρια στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

  • μία ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών (βλ. υποκεφάλαιο 1.4.1)
  • μία καινοτόμο ιδέα για τη βελτίωση του status quo και της υφιστάμενης κατάστασης
  • μία πρόταση σχετικά με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του Έργου (βλ. υποκεφάλαιο 1.2)
  • μία ρεαλιστική ιδέα για τη χρηματοδότηση, π.χ. οδηγίες για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να εξεταστεί η πιθανότητα χρηματοδότησης από την ΕΕ ή από ιδιωτικούς πόρους (βλ. υποκεφάλαιο 1.5.1.1).