Στο Κεφάλαιο 1, μετά την εξέταση βασικών εννοιών όπως το «έργο» (project), η «σύναψη δημοσίων συμβάσεων» και η μεταξύ τους σχέση, παρουσιάζονται οι εμπλεκόμενοι στην εκτέλεση ενός έργου, ο κύκλος ζωής του και η έναρξη του με τον αρχικό εντοπισμό της ανάγκης, καθορισμό της προτεραιότητας του και διορισμό της ομάδας που θα το σχεδιάσει.  Στη συνέχεια παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος εξέτασης των διαφορετικών εναλλακτικών επιλογών για την υλοποίησή του έργου, ο τρόπος  ετοιμασίας της Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου και ο διορισμός των μελών της ομάδας διαχείρισης του έργου. Τέλος, παρουσιάζονται οι πρώτες αποφάσεις που λαμβάνονται για την έναρξη της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων όπως για παράδειγμα, ο προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων. 

Για έργα με σημαντικό οικονομικό κόστος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, η Αναθέτουσα Αρχή στο στάδιο που ορίζεται το έργο πρέπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Νόμου περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου. Δηλαδή, υποβολή πρότασης για προεπιλογή του έργου (εξασφάλιση προκαταρκτικής εκτίμησης του Υπουργού Οικονομικών κατά πόσο το προτεινόμενο έργο είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο). Στη συνέχεια, εάν το έργο έχει προεπιλεγεί, η Αναθέτουσα Αρχή ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης του κάθε προτεινόμενου έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει μελέτη σκοπιμότητας (σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργού Οικονομικών) και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Εάν το έργο συμπεριληφθεί στον κατάλογο των έργων που τηρείται και δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και περιλαμβάνει όλα τα έργα που ικανοποιούν τα τιθέμενα κριτήρια σημαίνει ότι είναι επιλέξιμο για περίληψη στον Προϋπολογισμό. Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλει πρόταση έργου για συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΟ:

  1. να έχει εγκριθεί στον προϋπολογισμό
  2. να έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες του Υπουργού και
  3. κατά τη γνώμη του Υπουργού να είναι οικονομικά προσιτό και οικονομικά βιώσιμο και να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια καθορίζονται από τον Υπουργό.