Το υποκεφάλαιο αυτό περιγράφει ένα σύνολο σημαντικών αποφάσεων που λαμβάνονται κατά το προδιαγωνιστικό στάδιο (pretendering stage), ενώ επίσης πραγματεύεται ορισμένα κύρια ερωτήματα για την Αναθέτουσα Αρχή, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

●   Τι έχει σημασία κατά το διορισμό της ομάδας σύναψης δημοσίων συμβάσεων;

●   Ποιες διαδικασίες είναι διαθέσιμες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων;

●   Ποια είναι τα ισχύοντα Κατώτατα Όρια της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις;

●   Ποια είναι η σωστή διαδικασία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με αξία ανώτερη και κατώτερη των Κατωτάτων Ορίων της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις;

●   Τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού;

●   Ποιο χρονοδιάγραμμα είναι αποδεκτό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων;