Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Project Fiche) είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που αποτελεί τη βάση για την έναρξη του Έργου. Παραθέτει συνοπτικά το σκοπό του Έργου, τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα είναι δομημένο καθώς και τον τρόπο επιτυχούς υλοποίησής του. Επιπλέον περιγράφει:

  • Το αντικείμενο, τους στόχους, τις κύριες δραστηριότητες και τα παραδοτέα του Έργου.
  • Την οργάνωση, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των ρόλων που συμμετέχουν στην υλοποίηση και τη διαχείριση του Έργου.
  • Τον προσωρινό προϋπολογισμό, τους πιθανούς κινδύνους, τις υποθέσεις εργασίας και τους περιορισμούς του Έργου.

Το Τεχνικό Δελτίο Έργου συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Συντονιστή, αφού εγκριθούν η Έκθεση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου και η Μελέτη Σκοπιμότητας, πριν όμως διοριστεί επισήμως η Ομάδα Έργου (Project Team). Αφού ελεγχθεί από το Επιτελικό Στέλεχος, το Τεχνικό Δελτίο Έργου παρουσιάζεται προς έγκριση στην Ανώτερη Διοίκηση του Ιδιοκτήτη του Έργου. Με την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Έργου, ο Ιδιοκτήτης του Έργου (ως εκπρόσωπος των δικαιούχων), ο Φορέας Υλοποίησης και ο Φορέας Χρηματοδότησης συμφωνούν επισήμως ότι το Έργο θα υλοποιηθεί. Νοείται ότι, για να είναι δυνατή η συμπερίληψη έργων με σημαντικό οικονομικό κόστος στον Προϋπολογισμό του κράτους, θα πρέπει να εφαρμόζεται ο Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου νόμος του 2014 Ν.20(Ι)/2014.

  Στο Παράρτημα 1-4 παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου. Στο υπόδειγμα αυτό, εκτός από τα προτεινόμενα περιεχόμενα, παρέχονται επίσης οδηγίες συμπλήρωσης και παραδείγματα.

  Σε περίπτωση Έργων που προτείνονται προς χρηματοδότηση από την ΕΕ, οι Τελικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν τα τυποποιημένα Τεχνικά Δελτία Έργου που απαιτεί το κάθε πρόγραμμα.

Για την εκπόνηση και σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου, προαπαιτούμενα είναι τα εξής:

  • Ορισμός της προσέγγισης Έργου
  • Εντοπισμός αναγκών για σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την υλοποίηση του Έργου
  • Εκτίμηση Προϋπολογισμού Έργου
  • Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής Έργου
  • Εντοπισμός σημαντικών κινδύνων