Είναι σημαντικό οι Αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν μια αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας με την αγορά όταν προβαίνουν στην διαμόρφωση πολιτικής σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Αυτή η στρατηγικού χαρακτήρα εμπλοκή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.

  Ένας χρήσιμος τρόπος για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικού χαρακτήρα εμπλοκής της αγοράς πριν από την εφαρμογή των πολιτικών είναι η λειτουργία των Ομάδων Αναφοράς Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (Public/Private Reference Groups – PPRGs). Οι ομάδες αυτές αποτελούνται συνήθως από λειτουργούς του δημόσιου τομέα και από εκπροσώπους κλαδικών ενώσεων (π.χ. Εμπορικά Επιμελητήρια) και οικονομικών φορέων (συνήθως Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή ομάδες ειδικών εκπροσώπων). Οι ομάδες αυτού του είδους μπορούν να παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις της εφαρμογής συγκεκριμένων κυβερνητικών πολιτικών ή της υιοθέτησης συγκεκριμένων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Προσφέρουν επίσης την ευκαιρία να εξασφαλιστεί η συνεισφορά (input) των οικονομικών φορέων σε συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές και η δέσμευσή τους για την υποστήριξη των πολιτικών αυτών.

Οι Αναθέτουσες Αρχές αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συγκρότηση Ομάδων Αναφοράς Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα (PPRGs), οι οποίες μπορεί μεν να συνεδριάζουν μόνο μερικές φορές τον χρόνο, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, έχουν όμως αποδειχθεί πολύτιμες για την εξασφάλιση της συνεισφοράς (input) των οικονομικών φορέων σε συγκεκριμένες κυβερνητικές πολιτικές και της δέσμευσή τους για την υποστήριξη των πολιτικών αυτών.

  Είναι σημαντικό να τηρούνται αναλυτικά γραπτά στοιχεία για όλες τις συναντήσεις, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα προς όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. μέσω του ιστοτόπου των Αναθετουσών Αρχών). Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι γενικές επαφές με την αγορά για κάποιο συγκεκριμένο Έργο διακόπτονται μόλις ξεκινήσει η επίσημη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για το Έργο αυτό.