Κατά τη διεργασία αυτή, ο Υπεύθυνος Συντονιστής αξιολογεί το παραχθέν «προϊόν» και τις διεργασίες Διαχείρισης Έργου, ενώ επιπλέον συλλέγει την καταγεγραμμένη εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές και τις τάσεις στην απόδοση, με σκοπό να τα επικοινωνήσει μέσω της Έκθεσης Αξιολόγησης Έργου (Project Evaluation Report).

Για να διεξαγάγει την Επισκόπηση Αξιολόγησης του Έργου (Project Evaluation Review), ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει:

  • Να διενεργήσει την αξιολόγηση του Έργου
  • Να συντάξει την Έκθεση Αξιολόγησης Έργου (Project Evaluation Report)

Σχήμα 7-24: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την Αξιολόγηση Έργου