Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας σύμβασης είναι πιθανό να εντοπιστούν προβλήματα ή κίνδυνοι η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί την πραγματοποίηση αλλαγών ή τροποποιήσεων στους όρους της Σύμβασης. Χαρακτηριστικά ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • σημαντικά από άποψη καθηκόντων και ευθυνών μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου χρειάζεται να αντικατασταθούν από άλλα ισοδύναμων προσόντων και ικανοτήτων
  • η αρχική εκτίμηση του Αναδόχου για τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης αποδεικνύεται στην πράξη λανθασμένη και απαιτείται παράταση
  • η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης έναν νέο επιπρόσθετο ρόλο, ο οποίος επηρεάζει τις εργασίες και τα παραδοτέα του εκτελούμενου Έργου οδηγώντας έτσι στην ανάγκη επέκτασης του αντικειμένου της Σύμβασης, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσής της και του συνολικού κόστους της
  • ο Ανάδοχος δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει πολύ καλά τους Όρους Εντολής και τα πρώτα παραγόμενα αποτελέσματα δεν φαίνεται να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Ο χρόνος για τον εντοπισμό και την καταγραφή των παρατηρήσεων από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και αυτός της ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων στα αναθεωρημένα παραδοτέα οδηγεί μοιραία σε ανάγκη παρατάσεως της συνολικής διάρκειας της σύμβασης
  • απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες οδηγούν σε παραβίαση του χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή ενός δημοσίου έργου με αποτέλεσμα να απαιτείται παράταση της εκτέλεσης της σύμβασης
  • κατά την εκτέλεση ενός δημόσιου έργου ο Μηχανικός εκτιμά ότι χρειάζεται να προσθέσει εργασίες που θεωρεί ότι είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση του εν λόγω έργου.