Τόσο στη ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση όσο και στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, οι περιπτώσεις που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή τους είναι ίδιες δηλαδή, η διαπραγμάτευση με έναν οικονομικό φορέα και η διαπραγμάτευση με περισσότερους από ένα οικονομικούς φορείς.